Hulp en ondersteuning

Disclaimer en privacy policy

A) GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE EN APPLICATIE LUMINUS

1. TOEPASSINGSGEBIED

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de websites uitgebaat door Luminus (waaronder onder meer luminus.be, luminusbusiness.be, my.luminusbusiness.be, lumiworld.luminus.be, luminus-solar.be, energie-verte.luminus.be, groene-energie.luminus.be, cloud.luminus.be, pub.luminus.be, secure.luminus.be) (hierna aangeduid als "Websites") en de verschillende applicaties aangeboden door Luminus, tenzij gedekt door afzonderlijke voorwaarden, die onder meer betrekking hebben op het ingeven van meterstanden, het aanpassen van voorschotbedragen, digitale meterdiensten en andere diensten (hierna aangeduid als "Applicaties").

Alvorens, op eender welke wijze, gebruik te maken van de Websites of Applicaties, dient u deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen. Door uw bezoek aan de Websites of Applicatie, of door eender welk gebruik ervan, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de Gebruiksvoorwaarden. Indien u bij het lezen van de Gebruiksvoorwaarden niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Websites of Applicaties.

2. CONTACTGEGEVENS

De Websites en Applicaties worden aangeboden door Luminus NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Koning Albert II-laan 7, 1210 Brussel, en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0471.811.661 (hierna “Luminus”).

Voor verdere inlichtingen of opmerkingen kan u Luminus contacteren via de volgende gegevens:

 • Luminus NV (T.a.v. Internet Executive exploitatiezetel Hasselt)
  • Kempische Steenweg 299
  • B-3500 HASSELT

3. DOEL EN INHOUD VAN DE WEBSITES EN APPLICATIES

De Websites en Applicaties verstrekken informatie, laten interactie toe met Luminus over haar producten en diensten en laten toe om uw contracten te beheren of te genieten van andere diensten die Luminus aanbiedt.

4. AARD VAN DE INFORMATIE

De informatie die via de Websites en Applicaties wordt verstrekt is van algemene aard en de gebruiker kan geen rechten ontlenen aan deze informatie. Tenzij anders vermeld, vormt de informatie verstrekt via de Websites en Applicaties op geen enkele manier een aanbod van diensten en/of producten.

Luminus levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen, kunnen er zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

5. AANSPRAKELIJKHEID

Luminus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van uw gebruik van de Websites of Applicaties, behoudens in geval van opzet, grove fout of dwingende wettelijke bepalingen. Luminus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van links of hyperlinks, het verstrekken van foutieve informatie, verlies van data, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's, apparatuur of andere gegevens op het computersysteem van de gebruiker.

Ondanks alle inspanningen, kunnen internetdiensten nooit volledig vrij zijn van mogelijke beveiligingsrisico's. Daarom is Luminus niet verantwoordelijk voor schendingen van de confidentialiteit of beveiliging van gebruikersgegevens, bijvoorbeeld wanneer de Websites, de Applicaties of de servers van Luminus worden aangevallen door derden.

De inhoud van de Websites en de Applicaties kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Luminus geeft geen garanties voor de goede werking van de Websites en Applicaties en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Websites of Applicaties.

De Websites of de Applicaties kunnen hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring door Luminus van de inhoud ervan. Luminus verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Luminus verwijst tevens naar de eigen gebruiksvoorwaarden van de betreffende websites.

6. ACCOUNTS

Accounts andere dan geregistreerd voor klanten van Luminus en accounts die zijn aangemaakt op geautomatiseerde wijze zijn niet toegestaan.

U mag de Websites of Applicaties niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U bent verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van uw account en inloggegevens en voor alle handelingen die zich via uw account voordoen.

Luminus zal gerechtigd zijn om, zonder waarschuwing, uw account op te zeggen in het geval van niet-naleving van deze Gebruiksvoorwaarden, in het geval van schriftelijk of verbaal onaangepast of bedreigend gedrag tegenover Luminus medewerkers of in het geval van enig misbruik of anderszins onrechtmatig of ongeoorloofd gebruik van de Websites of Applicaties, inclusief misbruik voor reclamedoeleinden.

7. TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE KLANTENZONE

Luminus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het onrechtmatig en/of ongeoorloofd gebruik van de klantenzones via de Applicaties en/of de Websites door middel van het gebruik van uw gebruikersnaam en paswoord. De gebruiker is verantwoordelijk voor elk gebruik van de gebruikersnaam en paswoord. De gebruiker verbindt zich ertoe om zijn gebruikersnaam en paswoord niet door te geven aan enige derde. Wanneer u anderen toch toegang wenst te geven tot de klantenzone van www.luminusbusiness.be (indien toepasselijk), kan u hiervoor uw Key Accountmanager contacteren. De toegang tot en het gebruik van de klantenzone door de door u aangevraagde gebruikers valt volledig onder uw verantwoordelijkheid en buiten de verantwoordelijkheid van Luminus.

Indien u op een bepaald moment toegang zou hebben tot gegevens waarvan u vermoedt dat ze niet binnen uw gebruikersrechten horen, vragen wij u om dit onmiddellijk te melden aan Luminus via de contact link. Luminus zal alle redelijke inspanningen leveren om dergelijke problemen met de hoogst mogelijke dringendheid te behandelen.

U gaat ermee akkoord om enkel van de klantenzone gebruik te maken op een wijze die in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden, met het toepasselijke recht en met de specifiek op u van toepassing zijnde wettelijke of andere regels. Bovendien gaat u ermee akkoord om op de klantenzone geen gebruik te maken van "deep links", "robots" of enige andere technologie waardoor de klantenzone of de inhoud ervan wordt aangewend voor een doeleinde andere dan degene die aangegeven is in deze Gebruiksvoorwaarden. U mag zich geen toegang verschaffen tot inhoud op de klantenzone die niet voor u bestemd is, bijvoorbeeld door "hacking", "password-mining", of door enige andere techniek. Verder gaat u akkoord om de eventuele kwetsbaarheid van de klantenzone niet te testen of beproeven. U gaat ermee akkoord om geen acties te ondernemen die een disproportioneel grote load op de klantenzone, het netwerk of de systemen van Luminus veroorzaken teneinde een "Denial of Service" of een gelijkaardige aanval uit te lokken. U mag bovendien geen gebruik maken van enige technologie die de goede werking van de klantenzone, de Websites of de Applicaties in gevaar kan brengen.

8. INTELLECTUELE EIGENDOM

De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, video’s, grafieken en andere bestanddelen op de Website en/of de Applicaties zijn door het auteursrecht beschermd. Elke reproductie, publieke mededeling of hergebruik van de Websites of Applicaties of een deel daarvan, d.i. met inbegrip van - doch niet beperkt tot - de daarin vervatte tekst, afbeeldingen, codes, interface elementen, informatie, gegevens, videobestanden en geluidsbestanden, op welke wijze dan ook, is verboden behoudens na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Luminus.

De benamingen, logos en andere tekens die op de Websites en/of Applicaties worden gebruikt (onder andere maar niet uitsluitend het logo en de naam Luminus) zijn beschermde merken en/of handelsnamen. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Luminus.

9. WIJZIGINGEN

Luminus behoudt zich steeds het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op … november 2020.

Nieuwe functionaliteiten van de Websites of Applicaties, die via updates worden beschikbaar gemaakt, worden automatisch onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en dienen als dusdanig te worden geïnterpreteerd.

In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

(B) PRIVACYVERKLARING

1. TOEPASSINGSGEBIED

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerkingen van uw persoonsgegevens in het kader van uw contract met Luminus, in het kader van prospectie door Luminus en in het kader van uw gebruik van de websites uitgebaat door Luminus (waaronder onder meer luminus.be, luminusbusiness.be, my.luminusbusiness.be, lumiworld.luminus.be, luminus-solar.be, energie-verte.luminus.be, groene-energie.luminus.be, cloud.luminus.be, pub.luminus.be, secure.luminus.be) (hierna aangeduid als "Websites") en de verschillende applicaties aangeboden door Luminus, die onder meer betrekking hebben op het beheren van uw contracten, consulteren en betalen van uw facturen, ingeven van meterstanden, het aanpassen van voorschotbedragen, digitale meterdiensten, e-mobility diensten en andere diensten (hierna aangeduid als "Applicaties") in uw hoedanigheid van (potentiële) klant of bezoeker.

Deze Privacyverklaring beschrijft de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Luminus en hoe deze desgevallend kunnen worden overgedragen aan derden. Alvorens, op eender welke wijze, gebruik te maken van de Websites of Applicaties, dient u deze Privacyverklaring aandachtig te lezen.

Door uw persoonsgegevens mee te delen aan ons erkent u op de hoogte te zijn gesteld van de hierna vermelde voorwaarden waaronder Luminus persoonsgegevens verwerkt. Indien u persoonsgegevens van andere personen dan uzelf meedeelt aan ons, maakt u zich sterk en garandeert u dat deze voorwaarden werden meegedeeld aan deze betrokkene waarop de persoonsgegevens betrekking hebben en dat, in de mate dat bepaalde verwerkingen op toestemming berusten, u de specifieke toestemming van deze betrokkene voor deze verwerkingen door Luminus op geldige wijze hebt bekomen.

Luminus draagt zorg voor uw privacy en streeft ernaar om steeds te handelen in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming (de “Wetgeving Gegevensbescherming”), onder meer Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("algemene verordening gegevensbescherming" of "AVG") en de Belgische wet van 31 juli 2018, alsook eventuele toekomstige wijzigingen van die wetgeving.

Voorts heeft Luminus de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen.

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze Cookieverklaring. De algemene voorwaarden voor het gebruik van de Websites en Applicaties vindt u in onze Gebruiksvoorwaarden.

2. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen beschreven in deze Privacyverklaring is:

Luminus NV (een vennootschap naar Belgisch recht)

Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 7, 1210 Brussel

Ondernemingsnummer 0471.811.661

Klik hier voor het Contactformulier voor GDPR.

3. VERWERKINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Luminus verzamelt en verwerkt verschillende categorieën persoonsgegevens in het kader van uw gebruik van de Websites, uw gebruik van de Applicaties en in het kader van bepaalde diensten of de overeenkomst die wij met u hebben.

3.1 Statistische informatie

Welke gegevens? Bij ieder bezoek aan de Websites of gebruik van de Applicaties kunnen verschillende persoonsgegevens en logbestanden omtrent dat bezoek of gebruik worden verzameld, naargelang uw opgegeven voorkeuren. De verzamelde gegevens kunnen onder meer zijn uw IP-adres, uw locatie, de datum en duur van uw bezoek aan de Websites of uw gebruik van de Applicaties, de websites van waaruit u naar de Websites wordt doorgelinkt, uw browser, uw besturingssysteem, uw surfgedrag op de Websites en in het bijzonder de pagina's die u op de Websites bezoekt, etc.

Bron? Deze informatie wordt verzameld door het gebruik van cookies of pixels, zie ook onze Cookieverklaring voor meer informatie hieromtrent.

Doeleinden? Deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden, om de werking en het gebruik van de Websites en de Applicaties te analyseren en te optimaliseren en om de dienstverlening door Luminus te optimaliseren en verbeteren.

Rechtmatige basis? Deze verwerkingen steunen op het gerechtvaardigde belang dat Luminus heeft bij het verbeteren van haar producten en diensten en het garanderen en optimaliseren van de goede werking van de Websites en Applicaties en, in voorkomend geval, op uw toestemming.

Bewaartermijn? Gelieve onze Cookieverklaring te raadplegen voor de toepasselijke bewaartermijnen.

3.2 Klantinformatie

Welke gegevens? Onder meer uw identificatiegegevens (o.m. naam, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer), persoonlijke kenmerken (o.m. taal, geslacht, leeftijd, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, lifestyle, hobby’s, interesses), familiale gegevens (o.m. burgerlijke stand, gezinssamenstelling), woningkenmerken (o.m. soort woning, verblijfsduur, ouderdom woning), financiële gegevens (o.m. rekeningnummer, SEPA mandaat), contractuele gegevens (o.m. aansluitingscontract, klantenhistoriek en, in voorkomend geval, ondernemingsnummer), justitiële gegevens (gegevens m.b.t. veroordelingen en vonnissen betreffende niet-betaling van facturen), en energieconsumptie.

Bron? Luminus verzamelt dergelijke persoonsgegevens via de Applicaties of Websites maar ook via andere wijzen, zoals bijvoorbeeld via digitale of papieren (inschrijvings)formulieren en contracten, via e-mail, fax, telefoon, SMS, sociale media, partners en derden, publieke bronnen, enz.

Doeleinden? Deze gegevens worden verwerkt voor onder meer volgende doeleinden:

 • om u toe te laten gebruik te maken van via de Websites of Applicaties aangeboden functionaliteiten, zoals (i) een vergelijking van energieprijzen vragen, (ii) een aanvraag doen van een Luminus contract als klant of een offerte opvragen, (iii) een account aanmaken op de Websites of Applicaties, (iv) uw energieconsumptie of uw facturatie raadplegen, (v) Luminus contacteren, (vi) deelnemen aan een wedstrijd, (vii) uw instellingen in de klantenzone wijzigen, (viii) een elektronische domiciliëring aanvragen, (ix) akkoord gaan met het ontvangen van periodieke mededelingen van Luminus of (x) uw contactgegevens achterlaten
 • om uw aanvraag voor een contract bij Luminus te kunnen bevestigen, voor de aanmaak, aanvaarding en opvolging van uw klantendossier, om u de gevraagde producten of diensten te verstrekken en op te volgen, voor algemeen klantenbeheer; voor de dienst na verkoop en om verschillende contracten af te sluiten, uit te voeren en te beheren;
 • om statistische informatie te verzamelen en trendanalyses op te (laten) stellen voor financiële, beheers-, marketing- en rapporteringsdoeleinden;
 • om een profiel van klanten en prospecten op te stellen, klantengegevens (en gegevens van prospecten) te centraliseren en te combineren en te verrijken met relevante gegevens om klanten (en prospecten) op een efficiënte en zo gepersonaliseerd mogelijke manier te kunnen bijstaan;
 • voor het bijhouden van de boekhouding, de bestrijding van fraude, misdrijven en inbreuken en het beheer van de betwistingen en eventuele juridische procedures;
 • voor de invordering van facturen en het beheer van schuldvorderingen, inclusief het verwerken van en/of de overdracht van uw gegevens in het kader van de overdracht van schuldvorderingen aan een derden zoals een incassobureau of advocaten;
 • om uw vraag, mededeling of verzoek te kunnen behandelen en hierop desgevallend te antwoorden (bv. om u gevraagde informatie omtrent producten of diensten van Luminus te verstrekken);
 • om u te laten deelnemen aan een wedstrijd en u te informeren omtrent het verloop en de afloop daarvan;
 • om u nieuwsbrieven en gepersonaliseerde marketing via e-mail of via andere kanalen te bezorgen;
 • om onze producten en diensten te evalueren en verbeteren.

Rechtmatige basis? De verwerking van deze persoonsgegevens wordt gesteund op:

(i) de wettelijke verplichtingen van Luminus op grond van de toepasselijke wetgeving, waaronder – maar niet beperkt tot – onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, alsook onze verplichtingen op grond van de federale en regionale energiewetgeving, consumentenwetgeving en wetgeving m.b.t. verzekeringsdistributie;

(ii) het gerechtvaardigd belang dat Luminus heeft bij een goede interne administratie en organisatie, klantenbeheer, dossieropvolging, fraudebestrijding, promotie en verbetering van haar producten en diensten, invorderingen, beheer van schuldvorderingen, statistische doeleinden; en/of

(iii) de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Zonder deze persoonsgegevens te verstrekken kan de overeenkomst dus niet uitgevoerd worden; en/of

(iv) uw toestemming wanneer deze verzameld werd, zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn voor het verzenden van nieuwsbrieven en gepersonaliseerde marketing.

Bewaartermijn? Deze persoonsgegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk is voor bovenstaande doeleinden en waar relevant overeenkomstig de wettelijke verjaringstermijnen.

3.3 Gegevens betreffende uw energieverbruik of apparatuur

Welke gegevens? Gegevens die in brede zin betrekking hebben op uw energieverbruik of apparatuur, waaronder:

 • Meetgegevens, d.w.z. gegevens die verkregen worden door of gebaseerd zijn op een telling of meting door middel van een meetinrichting (bijvoorbeeld indexen en meterstanden, capaciteit, afname/injectie, spanningsgegevens, etc.);
 • Technische gegevens, d.w.z. gegevens die de aansluiting of de technische toestand en specificaties van de meter voor elektriciteit of de meter voor aardgas omschrijven (bijvoorbeeld adres van aansluiting, merk, type van meter, bouwjaar, EAN-nummer, etc.).

Bron? Deze gegevens worden verkregen worden door of zijn gebaseerd zijn op een telling of meting door middel van een meetinrichting, en worden verkregen via de distributienetbeheerders of rechtstreeks van uzelf.

Doeleinden? Het opstellen van facturen, statistische doeleinden en het aanbieden van onze diensten en functionaliteiten, zoals, maar niet beperkt tot, onze digitale meterdiensten, e-mobility oplossingen, het consulteren van uw actuele energieverbruik, inzicht krijgen in de geproduceerde energie of op het verbruik door verschillende toestellen binnen uw woning.

Deze gegevens worden ook verwerkt om bepaalde bijkomende diensten aan te bieden die aangepast zijn aan uw specifieke profiel, zoals bijvoorbeeld advies omtrent het rendement van nieuwe zonnepanelen en isolatie-investeringen, advies omtrent ‘sluimergebruik’, voorspellingen van verbruik en jaarlijkse factuur, en dergelijke.

Rechtmatige basis? De verwerking van deze persoonsgegevens wordt gesteund op:

(i) de wettelijke verplichtingen van Luminus op grond van de toepasselijke wetgeving, waaronder – maar niet beperkt tot – onze verplichtingen op grond van de federale en regionale energiewetgeving, consumentenwetgeving; en/of

(ii) de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Zonder deze persoonsgegevens te verstrekken kan de overeenkomst dus niet uitgevoerd worden; en/of

(iii) uw toestemming wanneer deze verzameld werd, zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn voor het toepassen van profilering of geautomatiseerde individuele besluitvorming. Bewaartermijn? Deze persoonsgegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk is voor bovenstaande doeleinden.

3.4 Gegevens in verband met gesprekopnames

Welke gegevens? Gegevens in het kader van telefoongesprekken die u heeft met medewerkers van Luminus dan wel met callcenteragenten die handelen voor Luminus, zoals uw stem, uw identificatiegegevens, uw klantennummer en andere informatie die u meedeelt tijdens deze gesprekken, en dergelijke.

Bron? Deze persoonsgegevens worden verkregen door de opname van telefoongesprekken die u heeft met medewerkers of callcenteragenten van Luminus.

Doeleinden? Deze gegevens worden gebruikt ter controle van de kwaliteit van onze callcenters, ter verbetering van onze dienstverlening of als bewijs van een commerciële of zakelijke transactie, bijvoorbeeld als bewijs van het afsluiten van een contract, als bewijs van een volmacht om een contract met een andere energieleverancier in naam van de klant te herroepen, en dergelijke.

Rechtmatige basis? De opname van de gesprekken gebeurt op grond van artikel 128 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, vermits de opnames dienen als bewijs van een commerciële of zakelijke transactie en in voorkomend geval op grond van uw toestemming. De verdere verwerking van persoonsgegevens verkregen uit die gesprekken gebeurt op grond van het gerechtvaardigd belang dat Luminus heeft met het oog op bewijsvoering in mogelijke disputen, bij de verbetering van haar producten en diensten alsook verbetering van de werking van haar klantendienst.

Bewaartermijn? Overeenkomstig artikel 128 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie worden de gespreksopnames gewist uiterlijk binnen 1 maand, voor opnames die uitsluitend dienen ter controle van de kwaliteit, of, voor opnames als bewijs van een commerciële transactie, uiterlijk op het einde van de periode waarbinnen de transactie in rechte kan worden aangevochten, al naargelang het geval. Persoonsgegevens die zouden worden verkregen uit die gesprekken worden bewaard zo lang als noodzakelijk is voor bovenstaande doeleinden.

4. DOORGIFTE AAN DERDE PARTIJEN

4.1 Algemeen

Luminus kan bepaalde persoonsgegevens doorgeven aan derden, die ofwel handelen in opdracht van Luminus, ofwel optreden als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming voor verwerkingen waarvan de doeleinden en middelen door deze derden worden bepaald. In het laatste geval verwijst Luminus dan ook naar het toepasselijke privacybeleid van deze derden voor verdere informatie over deze verwerkingen. Uw gegevens kunnen bijvoorbeeld doorgegeven worden:

(i) aan de netbeheerders;

(ii) aan onze call centers;

(iii) aan verbonden ondernemingen van Luminus, onder meer in het kader van de uitvoering van bepaalde diensten waarvoor u met ons een contract heeft gesloten;

(iv) aan externe commerciële partners van Luminus, onder meer in het kader van de uitvoering bepaalde diensten waarvoor u met ons een contract heeft gesloten en voor promotionele doeleinden;

(v) aan derden aan wie Luminus schuldvorderingen, die zij heeft op klanten, overdraagt (met inbegrip van cessionarissen conform het toepasselijk wettelijk kader);

(vi) aan bevoegde autoriteiten in het kader van dreigende of hangende juridische procedures, in het kader van gerechtelijke opsporingen en informatievragen, op vraag van de overheid of om andere wettelijke verplichtingen na te leven;

(vii) aan IT-dienstverleners.

Luminus sluit met dergelijke ontvangers steeds de nodige verwerkersovereenkomsten af wanneer van toepassing.

Deze doorgiftes zijn wel tevens gerechtvaardigd, en niet tegen betaling: uw persoonsgegevens verkopen wij niet.

Luminus kan uw persoonsgegevens ook delen met een andere energieleverancier in het geval waarbij u Luminus de volmacht geeft om uw energiecontract te herroepen ten aanzien van die andere energieleverancier.

4.2 Doorgiftes buiten de Europese Economische Ruimte

Voor zover wij uw gegevens doorgeven naar derden in landen buiten de Europese Economische Ruimte, en indien er voor dat land geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat, zorgen wij ervoor dat wij voorafgaand aan de doorgifte dat deze derden een passend niveau van gegevensbescherming bieden vergelijkbaar met de bescherming geboden in de Europese Unie (bv. door het afsluiten van de zogenaamde EU modelcontractbepalingen van de Europese Unie met de ontvanger).

Indien u meer informatie wenst over de maatregelen die werden toegepast, neem hiervoor contact op met ons via dpo@luminus.be.

5. UW RECHTEN

Telkens voor zover voldaan is aan de relevante voorwaarden onder de Wetgeving Gegevensbescherming en er geen uitzondering op die rechten van toepassing is, beschikt u over de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verwerken:

Recht op inzage - U heeft een recht van inzage in uw persoonsgegevens, alsook het recht een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. Recht op gegevensoverdraagbaarheid - U heeft het recht op overdraagbaarheid van de door u verstrekte persoonsgegevens.

Recht op verbetering en wissing - U heeft de mogelijkheid om uw gegevens door ons kosteloos te laten verbeteren of, in sommige gevallen, te laten wissen.

Beperking van de verwerking: U kan van ons verlangen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken.

Bezwaar - U mag bezwaar uitoefenen tegen onze verwerkingen die gesteund zijn op ons gerechtvaardigd belang, zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn voor reclamedoeleinden.

Intrekking van uw toestemming - Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming op ieder moment te herroepen. Deze herroeping zal echter geen invloed hebben op de wettigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de periode die voorafgaat aan het moment van deze herroeping en op verwerkingsactiviteiten die berusten op een andere rechtsgrond.

Om bovenstaande rechten uit te oefenen kan u gebruikmaken van het formulier dat zich hier bevindt.

Klacht bij de bevoegde autoriteit - U heeft steeds het recht om contact op te nemen met de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming in België (de Gegevensbeschermingsautoriteit – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be) en om, in voorkomend geval, klacht in te dienen.

6. WIJZIGINGEN

Luminus behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te wijzigen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 3 december 2020.

7. CONTACTGEGEVENS VAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Voor informatie en vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ook steeds onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren op het e-mailadres: dpo@luminus.be.