Luminus Corporate - Biodiversiteit: Luminus draagt actief bij aan het behoud of herstel van de biodiversiteit.

Biodiversiteit

Luminus draagt actief bij aan het behoud of herstel van de biodiversiteit.

Het behoud van de biodiversiteit is een van de eisen waar een bedrijf dagelijks mee te maken heeft vanwege de mogelijke impact van de activiteiten op het milieu. Naast de verplichte maatregelen in de vergunningen draagt Luminus samen met haar partners proactief bij aan het behoud van de biodiversiteit. Luminus ontwikkelt haar biodiversiteitsstrategie in lijn met de doelstellingen van de Verenigde Naties.

SDG Goals

Biodiversiteitsbeleid

In lijn met haar HSE-beleid zet Luminus zich via haar biodiversiteitsbeleid in om actief bij te dragen aan de bescherming en het behoud van ecosystemen. In dit biodiversiteitsbeleid worden de verbintenissen van Luminus opgesomd, met name op het vlak van de dialoog met de belanghebbenden, de bewustmaking van het publiek en de vermindering van de impact van haar activiteiten voor de vijf belangrijkste drukfactoren* op de biodiversiteit.

* verandering van het gebruik van land en zee, exploitatie van de hulpbronnen, klimaatverandering, vervuiling en invasieve uitheemse soorten.

Biodiversiteitsbeleid
Luminus Corporate - Ecologische compensatiemaatregelen: Velduil.

Ecologische compensatiemaatregelen in het kader van Luminus windprojecten bevorderen de biodiversiteit en de terugkeer van vogels in het bijzonder

Meer info over onze ecologische compensatiemaatregelen

Aanleg van een educatief parcours in het windmolenpark van Lierneux.

In het voorjaar van 2019 heeft Luminus een educatief pad gecreëerd dat voor iedereen toegankelijk is. Dankzij een set van twaalf panelen en elf lessenaars, die langs de voetgangers- en fietspaden zijn geïnstalleerd, kunnen bezoekers zo de essentiële rol leren die het bos speelt voor de fauna en de flora, maar ook voor het lokale economische leven. 

Ontdek alle panelen en lessenaars die in het park van Lierneux zijn opgesteld (drietalig document).
Panelen Lessenaars
Luminus Corporate - Biodiversiteit: Aanleg van een educatief parcours in het windmolenpark van Lierneux.

Ontwikkeling van gebieden die bevorderlijk zijn voor de biodiversiteit

Compenserende maatregelen in de buurt van de site, in de aangrenzende gemeente Vielsalm en meer bepaald op de site van Joubiéval, hebben tot doel de veenmilieus (met name veenmos op turf) in stand te houden die kostbare koolstofputten vormen. De handmatige verwijdering van de hergroei van sparren op bepaalde oppervlakten draagt bij tot de groei van lokale soorten die gunstiger zijn voor de biodiversiteit. De biologische inventarisatie wordt om de drie jaar gepland, waardoor de ontwikkelingen nauwlettend kunnen gevolgd worden.
Luminus Corporate - Biodiversiteit: Ontwikkeling van gebieden die bevorderlijk zijn voor de biodiversiteit.
Beeodiversity logo.

Bijdrage aan de bescherming van bijen

In België, net als elders in Europa, bedraagt het sterftecijfer van bijen momenteel meer dan 30% per jaar, terwijl het aan het begin van de eeuw niet meer dan 15% bedroeg. De gevolgen kunnen dramatisch zijn: 84% van de gecultiveerde soorten in Europa zijn afhankelijk van insectenbestuiving.

Om bij te dragen aan het behoud van de Belgische bijen heeft Luminus een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Beeodiversity in 2014. Dit engagement heeft geresulteerd in de installatie van bijenkolonies op twee thermische sites (Seraing en Ringvaart) en twee hydraulische sites (Andenne en Floriffoux). Deze sites zijn gekozen op basis van de overvloed aan voedsel dat het hele jaar door beschikbaar is.

Luminus Corporate - Biodiversiteit: Life4Fish.

Life4Fish

Een voorbeeld van het voornemen van Luminus om een actieve rol te spelen in de productie van hernieuwbare energie en de strijd tegen de klimaatverandering.
Ontdek het project

Positieve resultaten voor het Life4Fish-project

De waterkrachtcentrales, die meer dan 50 jaar geleden aan de Maas werden gebouwd, kunnen bijdragen aan de overmatige sterfte van bepaalde soorten trekvissen. Het blijven exploiteren van de centrales heeft echter ook voordelen vanuit het oogpunt van de Belgische CO2-voetafdruk.
Het Life4Fish-project, dat deels door de Europese Unie wordt gefinancierd, draagt bij aan studies naar het gedrag van de ichthyofauna.
Zo kunnen oplossingen geïmplementeerd worden die de ecologische continuïteit in stand houden terwijl de hydro-elektrische productie gegarandeerd wordt.

Alle oplossingen zijn nu geïmplementeerd met de hulp van de universiteiten van Luik en Namen, het bedrijf Profish en de onderzoek- en ontwikkelingsteams van de EDF-groep. De testen van de doeltreffendheid zijn uitgevoerd en de resultaten worden momenteel geanalyseerd.

Het Life4Fish project stelt Luminus en haar partners in staat om een actieve rol te spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.


Verplichte maatregelen

Er moeten impactevaluaties plaatsvinden voor het bedrijf een vergunningsaanvraag indient, in het bijzonder voor de bouw van windmolens in landelijke gebieden. Er kunnen ook bijkomende studies nodig zijn voor de vernieuwing van bepaalde vergunningen, in het bijzonder in het geval van waterkrachtcentrales die in de jaren 1950 werden gebouwd aan de Maas.
Windmolenparken met verplichte maatregelen

Vrijwillige maatregelen

Naast deze verplichte acties helpt Luminus waar mogelijk de biodiversiteit te beschermen.

Deze inspanningen zijn vooral zichtbaar op:


  • de sites Ringvaart en Seraing (late maaizones);
  • de sites Angleur en Lixhe (speciale biodiversiteitsruimtes);
  • de vier sites met ruimte voor bijenkolonies in samenwerking met Beeodiversity (Floriffoux, Andenne, Seraing en Ringvaart).
Sites waar vrijwillige maatregelen van kracht zijn