Luminus Corporate - Ethiek en goed bestuur.

Ethiek en goed bestuur

Ontdek hier ons maatschappelijk beleid, onze gedragscode en onze code voor verantwoordelijk inkopen.

Ethiek, meer dan de strijd tegen corruptie

Zonder ethiek als leidraad voor zijn keuzes en acties kan een bedrijf zich niet gezond ontwikkelen. Daarom heeft Luminus een beleid inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid opgesteld. De eerste pijler van dit beleid is ethiek en goed bestuur in de brede betekenis:

 • Ecologische en maatschappelijke uitdagingen identificeren
 • De relevante wettelijke voorschriften naleven
 • De risico's inperken in alle mogelijke domeinen
 • Verbintenissen op het vlak van MVO bespreken met stakeholders
 • Onze prestaties op het vlak van MVO opvolgen en erover rapporteren
 • Strijden tegen corruptie

Luminus publiceerde zijn eerste Gedragscode in 2009. Hierin wees het bedrijf zijn werknemers op de regels die gelden voor interacties binnen en buiten de onderneming. De recentste versie is beschikbaar in het Nederlands en het Frans.

Luminus CSR policy 2019 Code de Conduite Gedragscode


Deze gedragscode beschrijft de stappen die moeten worden gevolgd bij een incident: een gevaarlijke situatie of een bijna-ongeval, discriminatie, een vermoeden van fraude, kwaad opzet enz. Indien nodig kan een antifraudecommissie worden bijeengeroepen en kunnen de juridische, financiële en HR-verantwoordelijken onmiddellijk worden gemobiliseerd.

Deze Gedragscode omvat het Ethisch Charter van de EDF Groep en de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties, waarbij Luminus zich in 2013 aansloot. Luminus kreeg de titel van ‘actief lid’ van het Global Compact van de Verenigde Naties in 2014 en behaalde in 2015 het ‘advanced level’.

Communication on Progress 2017 Communication on Progress 2016 Communication on Progress 2015


In 2019 werd de Luminus-gedragscode samengevat in een document van twee pagina's met 10 "gouden regels" en waarschuwingsprocessen om het inzicht in de bepalingen van de Code te vergemakkelijken voor werknemers.

10 gouden regels

Duurzaam inkoopbeleid: specifieke verbintenissen

Het is voor Luminus belangrijk om samen met haar leveranciers manieren te bedenken en te ontwikkelen om zo duurzaam mogelijk aan haar inkoopbehoeften te voldoen.

We kunnen onze doelstelling alleen behalen met de medewerking van al onze supply chain partners. Luminus verwacht van haar leveranciers dat ze de volgende principes voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen respecteren:

 • Ethiek - Nultolerantie voor corruptie, eerlijke handelspraktijken en respect voor privacy en confidentialiteit
 • Mensenrechten en arbeidsomstandigheden - Geen kinderarbeid, keuzevrijheid, inclusie, eerlijke behandeling, respecteren van werkuren en correct loon
 • Milieu, gezondheid, veiligheid en kwaliteit - Milieubescherming, garanderen van een veilige en gezonde werkomgeving
 • Corporate governance - Naleving van alle wetten, voorschriften, contractuele overeenkomsten en algemeen erkende normen

Sinds 2012 bevatten de algemene inkoopvoorwaarden van Luminus specifieke clausules in verband met maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze worden systematisch meegedeeld aan alle huidige of potentiële leveranciers. Deze clausules zijn zonder uitzondering van toepassing en er is sinds hun inwerkingtreding nog nooit van afgeweken.

De aankoopafdeling heeft nu haar duurzame aankoopprincipes verzameld in een Gedragscode voor leveranciers en een Duurzaam aankoopbeleid dat van toepassing zal zijn op alle aankoopprojecten van Luminus.

Leveranciers die een schending van de wettelijke regels in verband met lopende of toekomstige contracten willen melden, kunnen dat doen via ethics@luminus.be.


Duurzaam aankoopbeleid   Gedragscode voor leveranciers
Meer info voor leveranciers