Hulp en ondersteuning

Lumiwind vraag en antwoord


Ja. Sinds 1 juni 2020 is Lumiwind een erkende coöperatieve vennootschap volgens de criteria van de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) (die onder het Ministerie van Economie ressorteert). De erkenning garandeert dat de betreffende vennootschappen in overeenstemming werken met de coöperatieve waarden en principes, nl. de bevordering van een sociaal verantwoord ondernemerschap, gestoeld op solidariteit en gedeelde waarden.

Lumiwind werd opgericht als coöperatieve vennootschap om particulieren en bedrijven de mogelijkheid te geven aandeelhouder te worden voor hernieuwbare energieprojecten, en te delen in de opbrengsten. De doelstelling is om hernieuwbare energieprojecten en een duurzaam energiegebruik te promoten in Vlaanderen en Wallonië.

De klimaatverandering vormt namelijk een grote uitdaging voor ons allemaal. Alle kleine beetjes helpen, vandaar dat wij ons hier via Lumiwind heel bewust samen met jullie voor willen engageren.

Lumiwind gaat geen leningen aan bij financiële instellingen. Het geld dat de vennoten van de coöperatieve samenbrengen, gebruikt ze voor de aankoop van elektriciteit, groenestroomcertificaten en certificaten van oorsprong. De vennoten beheren deze activiteiten gezamenlijk en zorgen zo voor een mogelijk rendement.

Lumiwind is een coöperatieve organisatie en heeft rechten in meerdere windparken. U investeert dus niet in een specifieke turbine maar in verschillende turbines die over het volledige grondgebied van ons land staan. Dit maakt dat eventuele niet gedekte risico’s verbonden aan een bepaald verlies of bepaalde schade gespreid zijn. Bovendien gaan we voor uw rendement uit van de gemiddelde productiecapaciteit en niet van de effectieve productie. Uw rendement is dus door een eventueel productieverlies door te weinig wind niet beïnvloed. Ookdatiseen extra zekerheid.

Lumiwind is een coöperatieve vennootschap die door Luminus werd opgericht om particulieren en bedrijven de mogelijkheid te geven aandeelhouder te worden in hernieuwbare energieprojecten en te delen in de opbrengsten ervan. Een vaak gehoorde vraag van buurtbewoners van windmolenparken van Luminus is om actief bij te dragen aan de energietransitie en mee te investeren in duurzame energieprojecten bij hun in de buurt. Dankzij Lumiwind kan dat. Buurtbewoners krijgen namelijk 10 dagen een preferentieel inschrijvingsrecht om als eerste mee te investeren in windmolenparken bij hun in de buurt.  De start van de aandelenverkoop voor het grote publiek volgt pas daarna . Het bewijs hiervan is het preferentieel inschrijfrecht die de buurtbewoners van Fernelmont en Turnhout hebben gekregen tussen 18 mei en 31 mai 2020. In Fernelmont en Turnhout staan namelijk de eerste windparken die in Lumiwind worden opgenomen. 

De opgesomde risico’s zijn niet volledig en zijn puur informatief. Het is mogelijk dat er risico’s komen waar we momenteel nog niet van op de hoogte zijn. We geven hiermee dan ook geen beleggingsadvies of juridisch, financieel of fiscaal advies. Neem hiervoor eerst contact op met een professionele adviseur over de aankoop en verkoop van aandelen.

Hieronder enkele mogelijke risico’s ter verduidelijking:

  • Als een groot aantal coöperanten tegelijkertijd uit de coöperatie stapt, kan het zijn dat Lumiwind de terugbetaling tijdelijk moet uitstellen.

  • De toekomstige winst van Lumiwind hangt deels af van het rendement van windenergie dat door de overheid wordt gegarandeerd. Deze regelgeving kan wijzigen.

  • Indien Lumiwind ontbonden en vereffend wordt, zal uw kapitaal pas terugbetaald worden nadat de schulden van Lumiwind betaald zijn. Het is met andere woorden mogelijk dat in dergelijk geval de waarde van uw aandeel niet of niet volledig terugbetaald kan worden.

  • U krijgt het statuut van B-aandeelhouder. Dit houdt in dat uw aandelen geen bescherming bieden tegen inflatie. Ookzijnzebeperktoverdraagbaar.

 

Twee groepen kunnen aandeelhouder worden bij Lumiwind:

  • Natuurlijke personen die hun woon- of verblijfplaats in België hebben
  • Rechtspersonen met een zetel in België
  • Je hoeft niet per se de Belgische nationaliteit te hebben om aandelen te kopen. Ook zijn er geen leeftijdsbeperkingen. Dit betekent dat ook kinderen aandeelhouder kunnen worden. Op voorwaarde dat het toetredingsdocument ondertekend wordt door de ouder of wettelijke voogd. De wettelijke bescherming van minderjarigen legt uiteraard beperkingen op over de beschikking over tegoeden op naam van minderjarigen.

Je kan aandelen kopen via dit formulier. We nemen vervolgens contact met je op. We handelen alles verder af, ook de betaling van je aandelen. Jaarlijks laten we je bovendien weten wat je dividend is. Nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

Je kan aandelen kopen voor een maximumbedrag van 10.000 euro per keer, wat overeenkomt met 400 aandelen of 25 euro per aandeel, zonder instapkosten, enkel administratieve kosten.

Lumiwind streeft per kapitaalronde naar een bepaald rendement, maar garandeert geen minimumdividend. Op de algemene vergadering met alle aandeelhouders wordt het exacte dividend telkens bepaald. Je dividend wordt uitgekeerd in de maand die volgt op de algemene vergadering in juni. Je hebt geen recht op eventuele reserves of meerwaarden. Ook is je kapitaal niet gegarandeerd in geval van faillissement.

Op jouw bruto-rendement houdt Lumiwind 30% roerende voorheffing in. Jij ontvangt vervolgens het netto-dividend. Als particulier geniet je echter een beperkte vrijstelling van dividendinkomsten. Voor inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021) gaat het om een brutobedrag van 812 euro.

Aangezien Lumiwind 30% roerende voorheffing moet inhouden op het bruto-rendement dien je, om de vrijstelling te genieten, de 30% roerende voorheffing terug te vragen via de aangifte personenbelasting (opnemen in de codes 1437 en / of 2437). De roerende voorheffing zal dan verrekend worden met de verschuldigde personenbelasting of terugbetaald worden. In aanslagjaar 2021 zal met andere woorden maximaal 243,60 euro (30% van 812 euro) verrekend / terugbetaald kunnen worden.

Belangrijk om te weten: de vrijstellingsdrempel voor dividenden van 812 euro wordt jaarlijks geïndexeerd en houdt ook rekening met dividenden die je via andere bedrijven hebt ontvangen.

Na 5 jaar kan je je aandelen (of een deel daarvan) overdragen. De aandelen kunnen slechts worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden aan aandeelhouders en personen die beantwoorden aan de voorwaarden om toegelaten te kunnen worden als aandeelhouder. De overdracht of overgang kan alleen geschieden mits de voorafgaande goedkeuring van het bestuursorgaan.

Niettegenstaande het voorgaande zijn de aandeelhouders-natuurlijke personen toegestaan om hun aandelen te allen tijde over te dragen aan familieleden tot de derde graad, zonder voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur.

Na 5 jaar kan je uit Lumiwind uittreden. Dit moet gebeuren na afloop van het 5de jaar en enkel in de eerste helft van het boekjaar. Concreet houdt dit in dat je ons je vooropzeg moet geven op ten laatste 31 mei van het lopende jaar. Koop je in 2020 aandelen, dan kan je de terugbetaling ten vroegste aanvragen tussen 1 januari 2026 en 31 mei 2021. Na deze periode van 5 jaar kan je jaarlijks uittreden, dit telkens ten laatste op 31 mei. Werd het verzoek tot uittreding niet tijdig gericht tot de vennootschap, dan heeft de uittreding uitwerking op eerste dag van het navolgend boekjaar.

In geval van overlijden zijn er twee opties: ofwel worden je aandelen vervroegd uitbetaald aan je erfgenamen, ofwel kunnen ze ervoor kiezen om de aandelen over te nemen.

Hoe doe ik dit concreet?

Breng de Raad van Bestuur van Lumiwind via een elektronisch verzoek op de hoogte. Hou rekening met een opzeggingstermijn van één maand.

Wat is mijn aandeel waard als ik het verkoop?

Je hebt recht op maximaal de vaste waarde van je aandeel. Dit komt neer op 25 euro per aandeel. Eventuele boekhoudkundige minwaarden worden hiermee verminderd.

Klachten kunnen worden gemeld via lumiwind@cooperaties.been/of via de Consumentenombudsdienst.
Adres: North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 1, 1000 Brussel, België

Tel.: +32 2 702 52 00 
E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
Website: www.consumentenombudsdienst.be