Lumiwind - Samen voor een CO2-neutraal klimaat.

Lumiwind

Samen het verschil maken is samen investeren in hernieuwbare energie

Reclame

Investeren in aandelen houdt risico’s in.
Potentiële beleggers dienen het prospectus te lezen, voordat zij een beleggingsbeslissing nemen, om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen. Het prospectus van datum 29 juni 2021 werd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) goedgekeurd op 29 juni 2021. De goedkeuring van het prospectus door de FSMA mag niet worden beschouwd als een aanprijzing van de aangeboden effecten.

Lees de waarschuwing hierna opgenomen alsook het prospectus (met inbegrip van de risicofactoren).

En als we allemaal samenleggen voor minder CO2?

Lumiwind werd opgericht als coöperatieve vennootschap om particulieren en bedrijven de mogelijkheid te geven aandeelhouder te worden voor hernieuwbare energieprojecten, en te delen in de mogelijke opbrengsten. De doelstelling is om hernieuwbare energieprojecten en een duurzaam energiegebruik te promoten in Vlaanderen en Wallonië.

De klimaatverandering vormt namelijk een grote uitdaging voor ons allemaal. Alle kleine beetjes helpen, vandaar dat wij ons hier via Lumiwind heel bewust samen met jullie voor willen engageren.

Als aandeelhouder van de coöperatieve Lumiwind investeer je mee in windenergie. Investeren in aandelen houdt echter ook risico’s in.
Een duurzame belegging bij Luminus.

Een duurzame belegging

Duurzame energie is goed voor het klimaat maar beleggen in duurzame energie kan ook winstgevend zijn. Bovendien beleg je al vanaf € 25 en maximaal € 10.000 per aanbieding. Lumiwind is dus voor iedereen toegankelijk, zowel voor particulieren als bedrijven. De aanbiedingsperiode loopt van 15 juli 2021 tot 28 juni 2022.

Windenergie, investeer mee in de toekomst

Luminus is in België de grootste producent van windenergie op het land (bron: marktonderzoeksrapport, 05/02/2021, door PricewaterhouseCoopers). 

Hier leest u meer over onze windparken en windenergie. Via de coöperatieve Lumiwind kunt u als particulier of bedrijf mee investeren in projecten voor duurzame energie in Vlaanderen en Wallonië.

Lumiwind Luminus - 100% winst voor het klimaat,  tot 4%* bruto-rendement op de inschrijvingswaarde van de aangeboden aandelen.

100% winst voor het klimaat, tot 4%* bruto-rendement op de inschrijvingswaarde van de aangeboden aandelen.

Lumiwind mikt op het uitkeren van een gemiddeld jaarlijks brutodividend van 4% op de inschrijvingswaarde*. Dit bruto-dividend is afhankelijk van de financiële resultaten van de activa verbonden aan de aandelen van soort B2, die bij hun uitgifte uitdrukkelijk werden verbonden aan de overeenkomst tot aankoop van contractuele opbrengstrechten en exploitatie van windturbines en levering van elektriciteit met Luminus van 25 juni 2021, waardoor houders van deze aandelen recht hebben om voor de andere aandeelhouders (preferentieel) een dividend te ontvangen dat betrekking heeft op de nettowinst die voortvloeit uit deze overeenkomst, indien tot een dividend wordt besloten door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Elke belegging in aandelen houdt echter risico’s in. Lees dus eerst aandachtig de prospectus alvorens in te schrijven.
Download de prospectus
*Het nettodividend kan worden beïnvloed door de eventuele kosten en fiscale lasten ten laste van de investeerders. Er zijn geen instap- of uitstapkosten, maar het dividend zal onderworpen zijn aan de roerende voorheffing van 30% op dividenden. Deze kosten en fiscale lasten zijn niet inbegrepen in de berekening van het rendement. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en kan in de toekomst wijzigen.

Waarom duurzaam beleggen in Lumiwind?

Wil je uitzicht op een dividend maar wil je ook investeren in een beter klimaat?
Dan is duurzaam beleggen in de coöperatie Lumiwind zeker een goede keuze voor jou.

Duurzaam

Je belegging gaat volledig naar Lumiwind voor de investering in windenergie en andere vormen van duurzame energie.

Toegankelijk

Voor 25 euro heb je al een aandeel Lumiwind. Je kunt maximaal voor 10.000 euro aandelen per aanbieding kopen.

Volgens productiecapaciteit

Je mogelijke rendement is gebaseerd op de productiecapaciteit en niet op de effectieve productie.

Naast de voordelen zijn er ook risico’s verbonden aan de aandelen, risico’s verbonden aan de vennootschap en haar activiteiten en risico’s verbonden aan de sector van (hernieuwbare) energie. Lees hiervoor aandachtig het prospectus

Je investeert mee in een van onze Belgische windparken

Lumiwind heeft in België belangen in verschillende windparken. Deze beschikken elk over de vereiste uitbatingsvergunningen. Meer bijzonderheden over deze windparken vindt u hieronder.

Zelzate
Lumiwind - De Belgische windturbines: Zelzate.

Januari 2020

Het windturbinepark van Zelzate is in 2021 aangelegd aan de Karnemelkstraat 2 in 9060 Zelzate. De twee windturbines van 3,45 MW produceren 17.100 MWh per jaar ofwel het verbruik van meer dan 4500 huishoudens. Samen verminderen ze de CO2-uitstoot met ongeveer 4800 ton per jaar.

Alken
Lumiwind - De Belgische windturbines: Alken.

Augustus 2020

Het windturbinepark van Alken is sinds 2020 operationeel aan de Wolfstraat in 3570 Alken. De twee windturbines van 3,45 MW produceren 14.000 MWh per jaar. Dit is het verbruik van meer dan 3500 huishoudens en betekent een totale vermindering van de CO2-uitstoot met ongeveer 3555 ton per jaar.

Turnhout
Lumiwind - De Belgische windturbines: Turnhout.

Juni 2020

De vijf windturbines van Luminus in Turnhout bevinden zich in de industriezone Veedijk. Ze hebben een tiphoogte van 149 meter en hebben elk een vermogen van 2,3 MW. Ze produceren samen jaarlijks 21.000 MWh hernieuwbare energie. Dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 6.000 gezinnen. De lokaal geproduceerde energie wordt voor ongeveer 20% verbruikt door de lokale industrie. Dankzij dit windproject in Turnhout besparen we bijna 6.000 ton CO2-uitstoot per jaar!  

Fernelmont 2
Lumiwind - De Belgische windturbines: Fernelmont.

Augustus 2018

Het windmolenpark Fernelmont 2 ligt verspreid over beide kanten van de E42 in Marchovelette (Namen). Sinds 2019 vind je er drie windturbines van Luminus, van elk 150 meter hoog en elk met een vermogen van 3,45 MW. De windturbines produceren 19.500 MWh per jaar. Dit komt overeen met het verbruik van meer dan 5.500 gezinnen. De drie windturbines besparen samen ongeveer 5.500 ton CO2 uit, in vergelijking met een klassieke elektriciteitscentrale.

Eeklo
Lumiwind - De Belgische windturbines: Eeklo.

Juni 2021

Het windturbinepark van Eeklo is sinds 2019 gevestigd aan de Peperstraat/Bus in 9900 Eeklo. De zeven windturbines met een vermogen van 2 tot 2,05 MW produceren 35.000 MWh per jaar. Dit stemt overeen met het verbruik van meer dan 10.000 huishoudens. De totale CO2-vermindering is ongeveer 8880 ton per jaar.

Heron
Lumiwind - De Belgische windturbines: Heron.

December 2021

Het windturbinepark van Heron is momenteel in aanbouw aan de Rue de Carmont in 4218 Heron. De drie windturbines met een vermogen van 4,2 MW produceren 26.500 MWh per jaar, wat overeenkomt met het verbruik van meer dan 6700 huishoudens. Samen maken ze een vermindering van de CO2-uitstoot met ongeveer 6725 ton per jaar mogelijk.

Waarschuwing

Een belegging in de Aangeboden Aandelen houdt substantiële risico's en onzekerheden in. Potentiële beleggers moeten het gehele Prospectus lezen en in het bijzonder het hoofdstuk "Risicofactoren" vanaf pagina 28 raadplegen voor een bespreking van bepaalde factoren die in acht moeten worden genomen in verband met een belegging in de Aangeboden Aandelen. Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in de Aangeboden Aandelen te dragen en om een volledig of gedeeltelijk verlies van hun belegging te ondergaan.

Lumiwind is een startende onderneming, waarvoor slechts beperkte historische financiële informatie beschikbaar is. Luminus en Lumiwind zijn verbonden vennootschappen, waardoor een verhoogd risico op belangenconflicten in hoofde van de leden van de Raad van Bestuur bestaat, aangezien de meerderheid van deze leden worden voorgedragen voor benoeming door de houders van Aandelen van soort A (zijnde Luminus en met Luminus verbonden vennootschappen).

Louter functionele belangenconflicten (die bestaan omwille van het feit dat een bestuurder zowel een functie heeft binnen de Vennootschap als binnen Luminus), zonder dat er sprake is van een tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard, worden niet gevat onder de procedures die de Vennootschap toepast. Dit is bijzonder relevant voor de houders van Aangeboden Aandelen wanneer de Raad van Bestuur een beslissing dient te nemen over Opbrengstrechten, Exploitatie en Leveringsovereenkomst 2021, waaraan de Aandelen van soort B2 (de Aangeboden Aandelen) bij hun uitgifte werden verbonden (zoals een heronderhandeling van de voorwaarden of beëindiging van deze overeenkomst).

De beëindiging van rechtswege of het verval van de Opbrengstrechten, Exploitatie en Leveringsovereenkomst 2021 (bijvoorbeeld naar aanleiding van een geval van overmacht) vormt een mogelijke grond voor gehele uitsluiting, hetgeen wezenlijke financiële gevolgen voor beleggers met zich mee kan brengen (in het geval wordt overgegaan tot uitsluiting, alsook in het geval waarin niet wordt overgegaan tot uitsluiting en de belegger aandeelhouder van de Vennootschap blijft). Uittreding of gedeeltelijke terugname van Aandelen, alsook de overdracht en overgang van Aandelen is pas mogelijk voor die Aandelen die de aandeelhouder minstens vijf jaar heeft aangehouden.

Ingeval van uitsluiting of uittreding/gedeeltelijke terugname van Aandelen, zal de aandeelhouder recht hebben op maximaal de nominale waarde van zijn Aandeel, of minder, indien de boekwaarde van het eigen vermogen per aandeel (op basis van de goedgekeurde balans van het boekjaar waarin de uittreding/uitsluiting uitwerking heeft gekregen) lager is dan de nominale waarde ervan. De betrokken aandeelhouder kan geen aanspraak maken op de reserves van de Vennootschap, maar zal nog recht hebben op het aan de desbetreffende Aandelen verbonden recht op dividend met betrekking tot het boekjaar van uitsluiting/uittreding, pro rata berekend tot op datum van uittreding/uitsluiting. Door het vastleggen van het scheidingsaandeel, heeft de aandeelhouder recht op niet meer dan de nominale waarde van de Aandelen, zonder dat de aandeelhouder meerwaarden.

Resultaten van de inschrijving om aandeelhouder van Lumiwind te worden

Lumiwind heeft op 15 juli 2021 een tweede openbaar bod op aandelen, type B2, gelanceerd. Deze aanbieding eindigde op 28 juni 2022. 1060 personen schreven in op in totaal 112985 aandelen van in totaal 600000 voor het publiek beschikbare B2-aandelen.
Contacteer ons: 02/205 17 25 of lumiwind@cooperaties.be
Statuten van Lumiwind en Privacy policy