Winsten en rendement

Wat is de maatschappelijke meerwaarde van mijn engagement?

Luminus Wind CVBA wil zoveel mogelijk burgers waaronder de omwonenden van die uitgebate hernieuwbare energieprojecten betrekken, maar beperkt zich niet hiertoe. Elke natuurlijke persoon die in België zijn woonplaats of verblijfplaats heeft en elke rechtspersoon met zetel in België, kan een welomschreven en beperkte inbreng doen onder de voorwaarden zoals opgenomen in het Informatiedocument en de statuten van de CVBA.

De oprichting van een coöperatieve vennootschap werd niet ingegeven vanuit een financieringsnood, maar vanuit de wens burgers de mogelijkheid te bieden te investeren in hernieuwbare energieprojecten en te delen in de opbrengsten van deze projecten. Hierdoor wenst de CVBA een maatschappelijk draagvlak te creëren voor Hernieuwbare Energieprojecten. Meer in het algemeen is de doelstelling van de CVBA de bevordering, sensibilisering en promotie van Hernieuwbare Energieprojecten en de bevordering, sensibilisering en promotie van een duurzaam gebruik van energie.

 

Wat leveren aandelen van Luminus Wind Together CVBA mij financieel op? Hoeveel bedraagt het dividend?

Het exacte dividend wordt vastgelegd in de algemene vergadering van alle aandeelhouders. Opbrengsten in 2016 en 2017 tot € 190 zijn voor particulieren vrijgesteld van roerende voorheffing omdat Luminus Wind Together CVBA een door de NRC erkende coöperatieve vennootschap is. Opbrengsten vanaf het boekjaar 2018 zijn tot € 640 voor particulieren vrijgesteld van roerende voorheffing. Hoewel geen minimumdividend kan worden gegarandeerd, streeft Luminus Wind Together naar een rendement van gemiddeld 4,4 % van de nominale waarde van de aandelen. Als u het aandeel niet het volledige jaar in uw bezit hebt, wordt het dividend pro rata temporis berekend.

Het dividend wordt uitgekeerd de maand die volgt op de algemene vergadering. Deze gaat door op de eerste maandag van de maand juni.

Uw aandelen geven geen recht op eventuele reserves of meerwaarden. Er is ook geen kapitaalsgarantie.

 

Bestaat de garantie dat er een minimumdividend wordt uitgekeerd?

Neen, er kan geen minimumdividend worden gegarandeerd. Luminus Wind Together streeft naar een rendement van gemiddeld 4,4 % van de nominale waarde van de aandelen maar er is geen minimum of gegarandeerd dividend rendement. Als u het aandeel niet het volledige jaar in uw bezit hebt, wordt het dividend pro rata temporis berekend.

Het zijn hoe dan ook altijd de aandeelhouders zelf die tijdens de jaarlijkse algemene vergadering het effectieve dividend vastleggen op grond van de financiële resultaten.

 

Waarom een maximumrendement van 6%?

Wettelijk is het rendement van een erkende coöperatie beperkt tot 6 %.

 

Wordt het dividend altijd uitbetaald?

Indien de algemene vergadering besluit tot dividenduitkering wordt het dividend uitbetaald op het rekeningnummer dat u opgeeft. De uitbetaling gebeurt in de loop van de maand juni - dat is de maand nadat de algemene vergadering heeft plaatsgevonden. Het is niet mogelijk om het dividend automatisch te herinvesteren in nieuwe aandelen.