De Glasmolen

Een windturbine op het terrein van AGC Glass Europe te Mol

AGC Glass Europe bestaat dit jaar 100 jaar en is met zijn meer dan 620 werknemers de grootste industriële werkgever in de regio. Het bedrijf maakt, verwerkt en verdeelt vlakglas voor de bouw, de auto-industrie en verschillende andere sectoren. Het bedrijf wilt een positieve impact hebben op het milieu door haar lokale verankering en bestaanszekerheid te versterken binnen deze energietransitie waarbij de vraag naar CO2-arme productie steeds sterker wordt. Dit doet AGC door volop te investeren in duurzame innovatie, door recyclage, milieuvriendelijk transport én door producten te ontwikkelen waarmee klanten hun CO2-uitstoot drastisch kunnen reduceren. Door de bouw van een windturbine op de site van AGC te Mol draagt Luminus in belangrijke mate bij tot de klimaatdoelstellingen van het bedrijf én de regio. Maar liefst 75% van de opgewekte groene stroom zou ter plaatse door AGC worden gebruikt. De windturbine is bovendien gelegen binnen een aangeduide zoekzone voor windenergie in het kaderplan windenergie van de gemeente Mol. In haar energie- en klimaatactieplan rekent de gemeente Mol op de ontwikkeling van bijkomende windturbines op haar grondgebied als belangrijk onderdeel van een gewenste en noodzakelijke CO2-reductie van 40% tegen 2030.

Informatiemoment op 13 februari 2023

Op 13 februari 2023 organiseerde Luminus samen met AGC Glass Europe een informatiemarkt op de site van AGC te Mol. Tijdens de informatiemarkt werd het project en zijn belangrijkste facetten toegelicht aan de hand van een presentatie. Persoonlijke of zeer specifieke vragen kunnen gesteld worden via het invulformulier op deze website.

Waarom windenergie?

Daar zijn veel goeie redenen voor:

 • Schone energie: Windenergie stoot tijdens exploitatie geen CO2, stikstofoxiden, zwaveloxiden of fijn stof uit. Na exploitatie is 85% à 90% van de massa van een windturbine volledig recycleerbaar en er wordt hard gewerkt om dit percentage verder te verhogen
 • Windenergie op land is de goedkoopste vorm van nieuwe energieproductie
 • Windenergie is onuitputtelijk en heeft een hoog energetisch rendement
 • Maakt ons minder afhankelijk van landen die fossiele brandstoffen produceren zoals Rusland
 • Zorgt voor extra tewerkstelling in eigen land en de ruime regio (ca. 300.000 jobs in de windindustrie in de EU). Elke nieuwe windturbine creëert gemiddeld ca. 10 miljoen € aan economische activiteit

Waarom is hernieuwbare energieproductie noodzakelijk?

Momenteel bedraagt de gemiddelde opwarming van de aarde ca. +1,2°C en stevenen we af op +3,2°C in 2100 onder huidige uitstootniveau’s. We ondervinden momenteel al de effecten van klimaatverandering, denk maar aan de hitterecords die jaar na jaar blijven sneuvelen, de toenemende droogte met dalende grondwatertafel, en de extreme stormen die steeds vaker voorkomen.

Om de verdere opwarming zoveel als mogelijk te beperken dienen we in de komende periode, belangrijke maatregelen te treffen om de globale CO2-emissies te verminderen met 55% tegen 2030 (t.o.v. 1990), om vervolgens naar een volledig klimaatneutrale wereld te gaan tegen 2050. Hernieuwbare energieproductie speelt hierbinnen een belangrijke rol en zal in 2030 in minstens 40% van onze totale energiebehoefte moeten voorzien (alle vormen van energie, niet enkel elektriciteit).

Om de EU-afhankelijkheid van (buitenlandse) fossiele brandstoffen aan te pakken, heeft het Europees Parlement in december2022 gestemd over aanvullende maatregelen om het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het blok ruim vóór 2030 op te voeren. Installaties om hernieuwbare energie op te wekken worden hierbij beschouwd als projecten van hoger algemeen belang.

Welke rol kan windenergie spelen binnen de klimaatdoelstellingen?

Windturbines zijn een uiterst effectieve en kostenefficiënte technologie om de wereld te kunnen voorzien van een grote hoeveelheid hernieuwbare energie.

De Europese commissie voorziet dat in 2050 de helft van de totaal geproduceerde elektriciteit in de EU afkomstig zal zijn van windenergie waarvan het grootste deel moet komen van windenergie op land.

In België zijn we, ondanks de reeds geleverde inspanningen, nog voor meer dan >80% afhankelijk van fossiele brandstoffen voor onze energievoorziening (inclusief transport). Klimaatneutraliteit in 2050 vereist een snelle uitfasering van het gebruik van fossiele brandstoffen en een transitie naar verdere CO2-arme elektrificatie met maximale inzet van hernieuwbare energie.

Ook Vlaanderen heeft grote verwachtingen van windenergie op land.

In het Vlaams energie- en klimaatplan van 2019 voor de periode 2021-2030, wenst men dat het geïnstalleerd vermogen aan windenergie wordt opgetrokken van 1,4 GW naar 2,5 GW en dit door een groei van ca. 150 MW aan capaciteit per jaar. Dit zijn een 30 à 40-tal nieuwe windturbines per jaar erbij tot 2030, bestaande uit zowel nieuwe projecten als de vervanging van bestaande windturbines door performantere types (repowering).

Vlaanderen verwacht dat windenergie op land ca. 39% van de hernieuwbare energiedoelstelling zal invullen.

Een geschikte locatie

Het terrein van AGC Glass Europe is een goede locatie voor De Glasmolen:

 • Gelegen in industriegebied nabij belangrijke energieafnemer AGC Glass Europe
 • Geclusterd met andere windturbines
 • Primair gebundeld aan het grootschalig industriegebied, daarnaast ook aan de Ijzeren Rijn en het kanaal Dessel-Kwaadmechelen
 • Gelegen in een zoekzone voor de plaatsing van windturbines volgens het kaderplan van de gemeente Mol en het visieplan van de provincie Antwerpen
 • Voldoende windaanbod
 • Vlot en eenvoudig aansluitbaar op het elektriciteitsnet

 

Welke windturbine?

De Glasmolen is van het traag draaiende type met drie wieken, met een volle buismast en een tiphoogte van maximaal 200 meter. De rotor heeft een maximale diameter van 150 meter.

 • Maximum generatorvermogen van 4,5 MW
 • Netto gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsproductie +/- 10.000 MWh/j
 • Equivalent van elektrisch jaarverbruik van 2.860 huishoudens
 • Vermeden netto CO2-uitstoot van ca. 2.120 ton/j

De keuze voor een grote windturbine heeft verschillende voordelen:

 • De wieken draaien trager, dit voelt rustiger aan
 • Er kan veel meer groene energie geproduceerd worden (meer dan dubbel zoveel als de bestaande windturbinetypes in hetzelfde industriegebied)
 • Produceert niet meer geluid dan de bestaande, kleinere, windturbinetypes

 

Hoeveel energieproductie?

De Glasmolen heeft een vermogen van maximaal 4,5 MW. Rekening houdend met de hoeveelheid wind op die plek, betekent dit een gemiddelde opbrengst van ongeveer 10.000 MWh per jaar. Die hoeveelheid komt overeen met het gemiddelde elektrische jaarverbruik van ongeveer 2.860 huishoudens (of ca. 17% van de huishoudens in Mol). Het grootste gedeelte van de opgewekte groene stroom (ca. 75%) zal ter plaatse door AGC Glass Europe verbruikt kunnen worden.

Wat met geluid?

Het geluid van een windturbine wordt voornamelijk veroorzaakt door het aerodynamisch zoeven van de wieken. Het geluid van windturbines moet voldoen aan de wettelijke geluidsnormen die erg streng zijn. Het toegelaten nachtelijke geluidsniveau bij woningen bedraagt 39 dB(A) in woongebied en 43 dB(A) in landbouwgebied. Als de maximale geluidsnorm bereikt wordt, gaat de windturbine automatisch trager draaien waardoor de turbine minder geluid produceert.

De afgelopen jaren werd veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van geluidsarme windturbines. Zo werd er gewerkt aan betere geluidsisolatie, verlaging van het toerental en een geavanceerd ontwerp van de rotorbladen.

Wat met slagschaduw?

Als de zon schijnt ontstaat er schaduw. De schaduw van draaiende wieken noemen we slagschaduw. Dit wordt door sommige mensen als storend ervaren. Daarom mag in Vlaanderen een woning maximaal 30 minuten per dag slagschaduw ondervinden en dit met een maximum van 8 uur per jaar. Of een bepaalde woning van één, twee of meer windturbines slagschaduw ondervindt, verandert niets aan deze maxima. Het besturingssysteem van een windturbine weet op elk moment van de dag wat de stand van de zon is en waar alle woningen zich rondom bevinden. Het systeem berekent op basis van de invallende lichtsterkte en de positie van de rotor waar de projectie van de slagschaduw zich bevindt en welke woningen en raampartijen getroffen worden. De windturbine wordt automatisch stilgezet van zodra de wettelijke normen overschreden dreigen te worden.

Hoeveel slagschaduw?


 • Maximaal 30 minuten per dag
 • Met een maximum van 8 uur per jaar voor woningen
 • En een maximum van 30 uur per jaar voor bedrijven
 • Cumulatief voor alle windturbines samen
 • Geen slagschaduw ten zuiden van de windturbine

Hoe wordt de veiligheid gegarandeerd?

Veiligheid begint bij een zorgvuldig gekozen plek om een windturbine te bouwen. Dit is bij De Glasmolen zonder meer het geval. De veiligheid werd tijdens het studieproces zorgvuldig beoordeeld door een erkend veiligheidsdeskundige en getoetst aan het Vlaams risicokader. Ook tijdens de uitbating wordt de veiligheid gewaarborgd. Dit gebeurt door specifieke apparatuur en sensoren en een uitgebreid onderhouds- én keuringsprogramma.

De Glasmolen zal gecertificeerd zijn volgens de geldende internationale IEC-normering en wordt uitgerust met een dubbel ijsdetectiesysteem, bliksembeveiliging, een meervoudig remsysteem en een online controlesysteem waarmee de windturbine 24/7 gemonitord wordt.

Daarnaast voorziet de fabrikant een onderhoudscontract waarin die een minimale beschikbaarheid garandeert en er dus veel preventief onderhoud gebeurt.

En de natuur?

Elke ingreep door de mens heeft een bepaalde impact op biodiversiteit. De mogelijke negatieve effecten worden uitgebreid geëvalueerd in een natuurstudie. Vaak wordt vergeten dat hernieuwbare energieprojecten ook een positieve impact hebben op de biodiversiteit. Zo vermijden windturbines kwalijke emissies in de atmosfeer en dragen ze bij in de strijd tegen de klimaatverandering. Uit de natuurstudie, opgesteld door een erkend natuurdeskundige, en een specifieke vleermuisstudie blijkt alvast dat bij De Glasmolen geen significante effecten optreden voor de natuur en dat milderende maatregelen dus ook niet nodig zijn.

Financiële participatie

Burgers en bedrijven in de buurt van de windturbine krijgen de kans om aandelen te kopen van Lumiwind. Omwonenden zullen hierbij voorrang krijgen op de rest van het land.

Voordelen?


 • Een jaarlijks variabel rendement tot 4% wordt beoogd
 • Aandelen vanaf € 25
 • Maximaal € 10.000 per persoon of rechtspersoon

Meer info? www.lumiwind.be

Hoe ziet de vergunningsprocedure eruit?

 • Voorjaar 2023: indiening vergunningsaanvraag
 • Onderzoek naar volledigheid en ontvankelijkheid (V&O): binnen de 30 dagen na indiening. Vanaf dat het project volledig en ontvankelijk is verklaard beginnen de overige termijnen te lopen
 • Openbaar onderzoek in de gemeente Mol gedurende 30 dagen in de periode na V&O (het openbaar onderzoek wordt meestal binnen de 10 dagen na V&O gestart)
 • Advisering door de bevoegde adviesinstanties en voorstel tot beslissing gebaseerd op deze adviezen vanuit de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) binnen de 90 dagen na V&O
 • Beslissing door het Vlaams Gewest binnen de 120 dagen na V&O
 • De procedure kan eenmalig verlengd worden met een periode van 60 dagen
 • Start bouw van de windturbine ca. 1 à 1,5 jaar na verlening van uitvoerbare omgevingsvergunning. De bouwperiode van fundering tot start exploitatie duurt meestal 6 maanden.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek is momenteel nog niet gestart. De juiste start- en einddata kan je bekomen bij de gemeente Mol en op het online omgevingsloket.

Tijdens het openbaar onderzoek kan je het dossier eenvoudig raadplegen:


 • Online via het omgevingsloket
 • Op de gemeente na afspraak bij de diensten ruimtelijke ordening of milieudienst van de gemeente Mol, eerste verdieping in ’t Getouw (Molenhoekstraat 2)

Nog vragen?

Op basis van onze ervaring met andere windprojecten hebben we hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden voor je samengesteld.

Raadpleeg onze website.

Heb je een vraag over dit project waar je geen antwoord op kunt vinden? Geen probleem, laat het ons weten en we doen er alles aan om jou voldoende te informeren.
Heb je een specifieke vraag over dit project? Laat het ons weten.