Een windturbine op het terrein van AGC Glass Europe te Mol

Een windturbine op het terrein van AGC Glass Europe te Mol

AGC Glass Europe produceert, verwerkt en verdeelt vlakglas voor de bouw, de auto-industrie en verschillende andere sectoren. Het bedrijf wil een positieve impact hebben op het milieu. Dit doet AGC door volop te investeren in duurzame innovatie, door recyclage, milieuvriendelijk transport én door producten te ontwikkelen waarmee klanten hun CO2-uitstoot drastisch kunnen reduceren. Door de bouw van een windturbine op de site van AGC te Mol draagt Luminus in belangrijke mate bij tot de klimaatdoelstellingen van het bedrijf. Maar liefst drie vierde van de opgewekte groene stroom zou ter plaatse door AGC worden gebruikt.

Waarom windenergie?

Daar zijn veel goeie redenen voor:

 • 100% schone energie: windenergie vervuilt de lucht, de bodem of het water niet en stoot geen CO2 uit.
 • Hij draagt niet bij aan de gevaarlijke klimaatverandering en gaat deze zelfs tegen.
 • Wind is een onuitputtelijke energiebron, er zijn geen grondstoffen voor nodig die op kunnen geraken.
 • We worden minder afhankelijk van landen die fossiele brandstoffen produceren.
 • Windenergie zorgt voor extra tewerkstelling in eigen land.

Waarom is hernieuwbare energie noodzakelijk?
Wereldwijd maken we ons zorgen over de opwarming van de aarde. Als de aarde 2 graden warmer wordt, zijn de gevolgen voor de mens en zijn leefomgeving niet meer te overzien. Bij anderhalve graad opwarming zijn de effecten al veel minder erg. De opwarming stoppen, dat zal niet meer lukken maar we moeten er met zijn allen voor zorgen dat ze beperkt blijft tot bijvoorbeeld die anderhalve graad. We moeten belangrijke maatregelen nemen. Tegen 2030 zullen we onze CO2 uitstoot drastisch naar beneden moeten halen, om tegen 2050 geen enkele impact meer te hebben op het klimaat. Dit staat zo vastgelegd in onze eigen klimaatdoelstellingen en in die van Europa. Werk aan de winkel dus. Hernieuwbare energie is heel belangrijk in dit plaatje.

Welke rol kan windenergie spelen binnen de klimaatdoelstellingen?
Windturbines zijn heel efficiënt. Ze kunnen veel elektriciteit maken aan een redelijk lage kost. Windenergie op land kan een vijfde tot een kwart van onze vraag naar elektriciteit dekken. Uiteraard moet dit aangevuld worden met andere vormen van groene energie en energiebesparing. Windturbines op land zijn hierbij een onmisbare schakel.

Ook Vlaanderen heeft grote verwachtingen van windenergie op land.
Het nieuwe Vlaams energie- en klimaatplan wil 30 tot 40 nieuwe windturbines per jaar erbij om aan de doelstellingen te voldoen. Dit kunnen windturbines op nieuwe plaatsen zijn en ook de vervanging van bestaande windturbines door windturbines van een nieuwere generatie. Vlaanderen verwacht dat windenergie op land tegen 2030 ongeveer 39% van de hernieuwbare energiedoelstelling zal invullen.  

Een prima plek

Het terrein van AGC Glass Europe is een goede locatie voor De Glasmolen:

 • Gelegen in industriegebied
 • Nabij andere windturbines
 • In een zone die de provincie Antwerpen als prioritair aanduidt
 • In een zone met veel wind
 • Vlot aansluitbaar op het elektriciteitsnet
 • Vlak bij belangrijke energiegebruikers
 • Niet hinderlijk voor de luchtvaart

 

Welke windturbine?

De Glasmolen is van het traag draaiende type met drie wieken, met een volle buismast en een tiphoogte van maximaal 200 meter. De rotor heeft een maximale diameter van  150 meter.

De keuze voor een grote windturbine heeft verschillende voordelen:

 • De wieken draaien trager, dit voelt rustiger aan.
 • Er kan veel meer groene energie geproduceerd worden, meer dan dubbel zoveel als de bestaande windturbines in de omgeving.
 • Produceert niet meer geluid dan de bestaande, kleinere, windturbines.

 

Hoeveel energieproductie?

De Glasmolen heeft een vermogen van maximaal 4,2 megawatt. Rekening houdend met de hoeveelheid wind op die plek, betekent dit een opbrengst van ongeveer 8.000 megawattuur per jaar. Die hoeveelheid komt overeen met het gemiddelde elektrische jaarverbruik van ongeveer 2.300 gezinnen. Het grootste gedeelte van de opgewekte groene stroom zal ter plaatse door AGC Glass Europe gebruikt kunnen worden.

Wat met geluid?

Het geluid van een windturbine wordt voornamelijk veroorzaakt door het zoeven van de wieken. Het geluid van windturbines moet voldoen aan de wettelijke geluidsnormen die erg streng zijn. Het toegelaten nachtelijke geluidsniveau bij woningen bedraagt 39 dB(A) in woongebied en 43 dB(A) in landbouwgebied. Als het maximale geluid bereikt wordt, gaat de windturbine automatisch trager draaien waardoor hij stiller is.

De afgelopen jaren werd veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van geluidsarme windturbines. Zo werd er gewerkt aan betere geluidsisolatie, verlaging van het toerental en een geavanceerd ontwerp van de rotorbladen.

Wat met slagschaduw?

Als de zon schijnt ontstaat er schaduw. De schaduw van draaiende wieken noemen we slagschaduw. Dit wordt door sommige mensen als storend ervaren. In Vlaanderen mag een woning maximaal 30 minuten per dag slagschaduw ondervinden en dit met een maximum van 8 uur per jaar. Of een bepaalde woning van één, twee of meer windturbines slagschaduw ondervindt, verandert niets aan deze maxima.
Het besturingssysteem van een windturbine weet op elk moment van de dag wat de stand van de zon is en waar alle woningen zich rondom bevinden. Hij houdt bij hoeveel slagschaduw een woning al heeft ontvangen op een dag of een jaar van alle windturbines in de buurt en zet zich automatisch stil als de norm bereikt wordt.
 

Hoeveel slagschaduw?


 • maximaal 30 minuten per dag
 • met een maximum van 8 uur per jaar voor woningen
 • en een maximum van 30 uur per jaar voor bedrijven
 • voor alle windturbines uit de buurt samen

Hoe wordt de veiligheid gegarandeerd?

Veiligheid begint bij een zorgvuldig gekozen plek om een windturbine te bouwen. Dit is bij De Glasmolen zonder meer het geval. De veiligheid werd tijdens het studieproces zorgvuldig beoordeeld door een erkend veiligheidsdeskundige en getoetst aan wat Vlaanderen oplegt. Ook tijdens de uitbating wordt de veiligheid gewaarborgd. Dit gebeurt door specifieke apparatuur en sensoren en een uitgebreid onderhouds- én keuringsprogramma.

De Glasmolen zal gecertificeerd zijn volgens de geldende internationale IEC-normering en wordt uitgerust met een dubbel ijsdetectiesysteem, bliksembeveiliging, een meervoudig remsysteem en een online controlesysteem waarmee de windturbine 24/7 gemonitord wordt.

Daarnaast voorziet de fabrikant een onderhoudscontract waarin die een minimale beschikbaarheid garandeert en er dus veel preventief onderhoud gebeurt.

En de natuur?

Windturbines zijn onmisbaar om de klimaatverandering tegen te gaan. De opwarming van het klimaat is niet alleen gevaarlijk voor mensen, ook de natuur komt er zwaar onder druk door te staan. Als de aarde 2 graden opwarmt, is dit een ramp voor vele plant- en diersoorten omdat onze ecosystemen veranderen. 

Toch is het ook belangrijk dat windturbines niet schadelijk zijn voor vogels of vleermuizen. Uit een ‘natuurtoets’, opgesteld door een erkend natuurdeskundige, en een specifieke vleermuisstudie blijkt alvast dat bij De Glasmolen geen negatieve impact heeft op de natuur en dat milderende maatregelen dus ook niet nodig zijn.

Financiële participatie

Burgers en bedrijven in de buurt van de windturbine krijgen de kans om aandelen te kopen van Lumiwind. Buurtbewoners zullen hierbij voorrang krijgen.

Voordelen?


 • Een jaarlijks variabel rendement tot 4% wordt beoogd
 • Aandelen vanaf € 25
 • Maximaal € 10.000 per persoon of rechtspersoon
   
Meer info? www.lumiwind.be

Hoe ziet de vergunningsprocedure eruit?

 • December 2020: indiening vergunningsaanvraag
 • 20 januari 2021: aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard
 • 21 januari - 19 februari 2021: openbaar onderzoek
 • Eind mei 2021: ten laatste beslissing door de provincie Antwerpen
 • Najaar 2022: spade in de grond
 • Voorjaar 2023: De Glasmolen levert groene stroom


Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek naar dit windenergieproject loopt van 21 januari 2021 tot en met 19 februari 2021. Tijdens het openbaar onderzoek kan je het volledige dossier eenvoudig online raadplegen via www.omgevingsloket.be. Het projectnummer van het dossier in het omgevingsloket is 2020149018. 

Na afspraak kan je de documenten en plannen ook inkijken op de diensten ruimtelijke ordening of milieudienst van de gemeente Mol, eerste verdieping in ’t Getouw (Molenhoekstraat 2).

Meer weten?

Bekijk hier de opname van de online infosessie van 2 februari.
Raadpleeg onze website. Heb je een specifieke vraag over dit project? Laat het ons weten.