Biodiversiteit

Luminus draagt actief bij aan het behoud of herstel van de biodiversiteit.

Het behoud van de biodiversiteit is een van de eisen waar een bedrijf dagelijks mee te maken heeft vanwege de mogelijke impact van de activiteiten op het milieu.  Naast de verplichte maatregelen in de vergunningen draagt Luminus samen met haar partners proactief bij aan het behoud van de biodiversiteit. Luminus ontwikkelt haar biodiversiteitsstrategie in lijn met de doelstellingen van de Verenigde Naties.

SDG Goals

Biodiversiteitsbeleid

In lijn met haar HSE-beleid zet Luminus zich via haar biodiversiteitsbeleid in om actief bij te dragen aan de bescherming en het behoud van ecosystemen. In dit biodiversiteitsbeleid worden de verbintenissen van Luminus opgesomd, met name op het vlak van de dialoog met de belanghebbenden, de bewustmaking van het publiek en de vermindering van de impact van haar activiteiten voor de vijf belangrijkste drukfactoren* op de biodiversiteit.

* verandering van het gebruik van land en zee, exploitatie van de hulpbronnen, klimaatverandering, vervuiling en invasieve uitheemse soorten.

Doeltreffendheid van de compenserende maatregelen bevestigd bij Heron

In 2016 zijn acht hectare percelen ontwikkeld die gunstig zijn voor de biodiversiteit, met het oog op de bouw van een windmolenpark in de gemeente Héron. 
De doeltreffendheid van de maatregelen wordt sinds 2017 gecontroleerd door de vzw Faune et Biotopes, op verzoek van Luminus. Uit de drie jaar opvolging (25 veldbezoeken in 29 maanden) blijkt dat de soorten die we proberen te bevoordelen, zoals Kiekendieven en Slechtvalken, de ontwikkelingen op prijs stellen. Hun verschijningen worden regelmatig geobserveerd. Een paar Rietkiekendieven hebben zelfs hun nest gemaakt in de buurt van de percelen.

Ontwikkeling van gebieden die bevorderlijk zijn voor de biodiversiteit en aanleg van een educatief parcours in het windmolenpark van Lierneux.

In het voorjaar van 2019 heeft Luminus een educatief pad gecreëerd dat voor iedereen toegankelijk is. Dankzij een set van twaalf panelen en elf lessenaars, die langs de voetgangers- en fietspaden zijn geïnstalleerd, kunnen bezoekers zo de essentiële rol leren die het bos speelt voor de fauna en de flora, maar ook voor het lokale economische leven. 

Compenserende maatregelen in de buurt van de site, in de aangrenzende gemeente Vielsalm en meer bepaald op de site van Joubiéval, hebben tot doel de veenmilieus (met name veenmos op turf) in stand te houden die kostbare koolstofputten vormen. De handmatige verwijdering van de hergroei van sparren op bepaalde oppervlakten draagt bij tot de groei van soorten die gunstiger zijn voor de biodiversiteit. De biologische inventarisatie wordt om de drie jaar gepland, waardoor de ontwikkelingen nauwlettend kunnen gevolgd worden.

Bijdrage aan de bescherming van bijen

In België, net als elders in Europa, bedraagt het sterftecijfer van bijen momenteel meer dan 30% per jaar, terwijl het aan het begin van de eeuw niet meer dan 15% bedroeg. De gevolgen kunnen dramatisch zijn: 84% van de gecultiveerde soorten in Europa zijn afhankelijk van insectenbestuiving.

Om bij te dragen aan het behoud van de Belgische bijen heeft Luminus een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Beeodiversity in 2014. Dit engagement heeft geresulteerd in de installatie van bijenkolonies op twee thermische sites (Seraing en Ringvaart) en twee hydraulische sites (Grands-Malades en Floriffoux). Deze sites zijn gekozen op basis van de overvloed aan voedsel dat het hele jaar door beschikbaar is.

Eerste bemoedigende resultaten voor de plantages in de buurt van het toekomstige Tinlotpark.

Met het oog op de installatie van het windpark Tinlot op een perceel van een landbouwbedrijf, zijn gebieden door de landbouwer ontwikkeld om de lokale biodiversiteit te bevorderen en dit met de steun van de vzw Faune et Biotopes. In 2019 zijn er percelen met koolzaad en grasstroken gezaaid. De door Faune et Biotopes uitgevoerde controle heeft het mogelijk gemaakt om te controleren of de plantages voldoen aan de voorschriften van het lastenboek.
Life4Fish

Life4Fish

Het project Life4Fish is een voorbeeld van het voornemen van Luminus om een actieve rol te spelen in de productie van hernieuwbare energie en de strijd tegen de klimaatverandering
Ontdek het project

Positieve resultaten voor het Life4Fish-project

De waterkrachtcentrales, die meer dan 50 jaar geleden aan de Maas werden gebouwd, kunnen bijdragen aan de overmatige sterfte van bepaalde soorten trekvissen. 
Het Life4Fish-project, dat deels door de Europese Unie wordt gefinancierd, draagt bij aan studies naar het gedrag van de ichthyofauna.
Zo kunnen oplossingen geïmplementeerd worden die de ecologische continuïteit in stand houden terwijl de hydro-elektrische productie gegarandeerd wordt.

Sommige maatregelen zijn onlangs uitgevoerd met de hulp van de Universiteit van Luik en Namen, de onderneming Profish alsook de onderzoeks- en ontwikkelingsteams van de EDF-groep. Zo is op de site van Grands-Malades een elektrische afschrikkingsbarrière geïnstalleerd.

Het Life4Fish project stelt Luminus en haar partners in staat om een actieve rol te spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.


Verplichte maatregelen

Er moeten impactevaluaties plaatsvinden voor het bedrijf een vergunningsaanvraag indient, in het bijzonder voor de bouw van windmolens in landelijke gebieden. Er kunnen ook bijkomende studies nodig zijn voor de vernieuwing van bepaalde vergunningen, in het bijzonder in het geval van waterkrachtcentrales die in de jaren 1950 werden gebouwd aan de Maas.
Windmolenparken met verplichte maatregelen

Vrijwillige maatregelen

Naast deze verplichte acties helpt Luminus waar mogelijk de biodiversiteit te beschermen.

Deze inspanningen zijn vooral zichtbaar op:

  • de sites Ringvaart en Seraing (late maaizones);
  • de sites Angleur en Lixhe (speciale biodiversiteitsruimtes);
  • de vier sites met ruimte voor bijenkolonies in samenwerking met Beeodiversity (Floriffoux, Grands Malades, Seraing en Ringvaart).
Sites waar vrijwillige maatregelen van kracht zijn