Lumiwind vraag en antwoord


Ja. Sinds 1 juni 2020 is Lumiwind een erkende coöperatieve vennootschap volgens de criteria van de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) (die onder het Ministerie van Economie ressorteert). De erkenning garandeert dat de betreffende vennootschappen in overeenstemming werken met de coöperatieve waarden en principes, nl. de bevordering van een sociaal verantwoord ondernemerschap, gestoeld op solidariteit en gedeelde waarden.

Lumiwind werd opgericht als coöperatieve vennootschap om particulieren en bedrijven de mogelijkheid te geven aandeelhouder te worden voor hernieuwbare energieprojecten, en te delen in de opbrengsten. De doelstelling is om hernieuwbare energieprojecten en een duurzaam energiegebruik te promoten in Vlaanderen en Wallonië.

De klimaatverandering vormt namelijk een grote uitdaging voor ons allemaal. Alle kleine beetjes helpen, vandaar dat wij ons hier via Lumiwind heel bewust samen met u voor willen engageren.

Lumiwind gaat geen leningen aan bij financiële instellingen. Het geld dat de vennoten van de coöperatieve samenbrengen, gebruikt ze voor de aankoop van elektriciteit, groenestroomcertificaten en certificaten van oorsprong. De vennoten beheren deze activiteiten gezamenlijk en zorgen zo voor een mogelijk rendement.

Lumiwind is een coöperatieve organisatie en beheert meerdere windmolens. U investeert dus niet in een specifieke turbine maar in diverse turbines die over het volledige grondgebied van ons land staan. Zo is het risico op productieverlies door te weinig wind gespreid. Bovendien gaan we voor uw rendement uit van de gemiddelde productiecapaciteit en niet van de effectieve productie. Ook dat is een extra zekerheid.

Ja, het bewijs ervan is de 10 dagen preferentieel inschrijfrecht die de buurtbewoners van Fernelmont en Turnhout hebben gekregen. In Fernelmont en Turnhout staan namelijk de eerste windparken die in Lumiwind worden opgenomen.   (this is written in a future proff way so could stay) .

Lumiwind is een coöperatieve vennootschap die door Luminus werd opgericht om particulieren en bedrijven de mogelijkheid te geven aandeelhouder te worden in hernieuwbare energieprojecten en te delen in de opbrengsten ervan. Een vaak gehoorde vraag van buurtbewoners van windmolenparken van Luminus is om actief bij te dragen aan de energietransitie en mee te investeren in duurzame energieprojecten bij hun in de buurt. Dankzij Lumiwind kan dat. Buurtbewoners krijgen namelijk 10 dagen een preferentieel inschrijvingsrecht om als eerste mee te investeren in windmolenparken bij hun in de buurt.  De start van de aandelenverkoop voor het grote publiek volgt pas daarna . Het bewijs hiervan is het preferentieel inschrijfrecht die de buurtbewoners van Fernelmont en Turnhout hebben gekregen tussen 18 mei en 31 mai 2020. In Fernelmont en Turnhout staan namelijk de eerste windparken die in Lumiwind worden opgenomen. 

Dividendinkomsten betekenen meestal een belastbaar inkomen voor u. Daarvoor gelden de tarieven die van toepassing zijn in de vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2021): 25% of 20% voor het verlaagd tarief.

Soms zijn uw dividenden integraal vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Daarvoor moet u gelijktijdig aan deze drie voorwaarden voor de DBI-aftrek voldoen.

  • Participatievoorwaarde: De verkrijger van de dividenden moet op het moment van de uitkering of de toekenning beschikken over een deelneming in volle eigendom van ten minste 10% of een aanschaffingswaarde van 2.500.000,00 euro.
  • Permanentievoorwaarde: De verkrijger dient de aandelen in volle eigendom te hebben gedurende een ononderbroken periode van één jaar of bevestigt deze voorwaarde in de toekomst te vervullen.
  • Taxatievoorwaarde: De uitkerende vennootschap moet onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of een buitenlands gelijkaardig stelsel. Aangezien de uitkeringen plaatsvinden door een Belgische vennootschap is deze laatste voorwaarde voldaan.

Duurzame energie is voor steeds meer bedrijven een belangrijk deel van hun strategie. Ze tonen daarmee hun verantwoordelijkheid om de CO2-uitstoot te verlagen. Bovendien geeft een duurzame belegging in Lumiwind ook zicht op een aantrekkelijk rendement. Zo wordt uw belegging twee keer winstgevend. Daarnaast kunt u als bedrijf ook kiezen voor windturbine op uw terrein. Contacteer ons op btb@luminus.be voor meer informatie.

 

De opgesomde risico’s zijn niet volledig en zijn puur informatief. Het is mogelijk dat er risico’s komen waar we momenteel nog niet van op de hoogte zijn. We geven hiermee dan ook geen beleggingsadvies of juridisch, financieel of fiscaal advies. Neem hiervoor eerst contact op met een professionele adviseur over de aankoop en verkoop van aandelen.

Hieronder enkele mogelijke risico’s ter verduidelijking:

  • Als een groot aantal coöperanten tegelijkertijd uit de coöperatie stapt, kan het zijn dat Lumiwind de terugbetaling tijdelijk moet uitstellen.
  • De toekomstige winst van Lumiwind hangt deels af van de marktprijzen van de geproduceerde elektriciteit en aanverwante producten. Een wijziging hierin kan een nadelig effect hebben op de bedrijfsresultaten.
  • Indien Lumiwind ontbonden en vereffend wordt, zal uw kapitaal pas terugbetaald worden nadat de schulden van Lumiwind betaald zijn. Het is met andere woorden mogelijk dat in dergelijk geval de waarde van uw aandeel niet of niet volledig terugbetaald kan worden.
  • U krijgt het statuut van B-aandeelhouder. Dit houdt in dat uw aandelen geen bescherming bieden tegen inflatie. Ook zijn ze beperkt overdraagbaar.

Wat gebeurt er als u hebt ingetekend?

De coöperatieve Lumiwind neemt dan contact met u op voor de verdere afhandeling en de betaling van uw aandelen. Een keer per jaar informeert zij u over uw dividend. Heeft u vragen, neem dan zeker contact op via lumiwind@cooperaties.be. Maar het belangrijkste is dat er méér windenergie kan worden geproduceerd omdat u heeft gekozen voor de coöperatieve Lumiwind.

 

Nee. Tussen Lumiwind CV en Luminus NV zijn een aantal overeenkomsten afgesloten tot aankoop van een deel van de rechten op de opbrengsten/productie, zoals onder meer de opgewekte energie en de groenestroomcertificaten. Luminus NV engageert zich voor de duur van de relevante overeenkomst tegenover Lumiwind CV voor de afname van 100% van opgewekte energie van de hernieuwbare energieprojecten waarin Lumiwind CV participeert, alsook voor de aankoop van de groenestroomcertificaten en de ‘garanties van oorsprong’. Deze overeenkomst kent een vaste prijs per MW, gebaseerd op de op dat moment geldende marktprijs, onafhankelijk van de door de windenergie-sites werkelijk opgewekte energie en geleverde energie aan Luminus NV.

Ja. Zoals elke vennootschap kan een coöperatieve failliet gaan. Dit risico blijft echter beperkt voor Lumiwind. Dankzij de afgesloten overeenkomsten met Luminus, geniet Lumiwind van vaste en gegarandeerde inkomsten, die onafhankelijk van de door de windenergie-sites werkelijk opgewekte energie en geleverde energie zijn.

Twee groepen kunnen aandeelhouder worden bij Lumiwind:

  • Natuurlijke personen die hun woon- of verblijfplaats in België hebben
  • Rechtspersonen met een zetel in België

U kan aandelen kopen via dit formulier. Lumiwind neemt vervolgens contact met u op. Zij handelt alles verder af, ook de betaling van uw aandelen. Jaarlijks laat Lumiwind u bovendien weten wat uw dividend is. Nog vragen? Aarzel niet om Lumiwind te contacteren via lumiwind@windcooperaties.be

U kan aandelen kopen voor een maximumbedrag van 10.000 euro per kapitaalronde, wat overeenkomt met 400 aandelen of 25 euro per aandeel, zonder instapkosten. Na 5 jaar kunt u uw aandelen overdragen of uit Lumiwind uittreden.

Er wordt geen verschil gemaakt tussen natuurlijke en rechtspersonen, noch tussen ondernemer en niet-ondernemer. Het maximum van 10.000 euro geldt voor alle aandeelhouders.

Lumiwind garandeert geen minimumdividend. Op de algemene vergadering met alle aandeelhouders wordt het exacte dividend telkens bepaald. Uw dividend wordt uitgekeerd in de maand die volgt op de algemene vergadering in juni. U heeft geen recht op eventuele reserves of meerwaarden. Ook is uw kapitaal niet gegarandeerd in geval van faillissement.

Als vennootschap en/of rechtspersoon kunt u geen vrijstelling van roerende voorheffing aanvragen. U kan de ingehouden roerende voorheffing van 30% wel verrekenen in de aangifte van de vennootschapsbelasting. Is uw organisatie onderworpen aan de rechtspersonenbelasting? Dan kunt u de roerende voorheffing niet recupereren.

Na 5 jaar kunt u uw aandelen (of een deel daarvan) mits de voorafgaande goedkeuring van het bestuursorgaan overdragen. De aandelen kunnen slechts worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden aan aandeelhouders en personen die beantwoorden aan de voorwaarden om toegelaten te kunnen worden als aandeelhouder. De overdracht of overgang kan alleen geschieden mits de voorafgaande goedkeuring van het bestuursorgaan.

Niettegenstaande het voorgaande zijn de aandeelhouders-natuurlijke personen toegestaan om hun aandelen te allen tijde over te dragen aan familieleden tot de derde graad, zonder voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur.

Hoe doe ik dit concreet?

Breng het bestuursorgaan van Lumiwind via een e-mail op de hoogte: lumiwind@windcooperaties.be

Wat als ik mijn aandeel vroegtijdig wenst over te dragen?

Het bestuursorgaan kan geen overdracht of overgang van aandeel goedkeuren voordat de aandeelhouder deze vijf jaar heeft aangehouden.

Na 5 jaar hebt u het recht uit de vennootschap te treden ten laste van haar vermogen. Dit kan enkel gebeuren in de eerste helft van het boekjaar. Concreet houdt dit in dat u ons uw vooropzeg moet geven op ten laatste 31 mei van het lopende jaar. Koopt u in 2020 aandelen, dan kan u de terugbetaling ten vroegste aanvragen tussen 1 januari 2026 en 31 mei 2026. Na deze periode van 5 jaar kan u jaarlijks uittreden, dit telkens ten laatste op 31 mei. Werd het verzoek tot uittreding niet tijdig gericht tot de vennootschap, dan heeft de uittreding uitwerking op eerste dag van het navolgend boekjaar.

In geval van overlijden zijn er twee opties: ofwel worden je aandelen vervroegd uitbetaald aan je erfgenamen, ofwel kunnen ze ervoor kiezen om de aandelen over te nemen.

Hoe doe ik dit concreet?

Breng het bestuursorgaan van Lumiwind via e-mail op de hoogte. Hou rekening met een opzeggingstermijn van één maand. De uittreding moet door het bestuursorgaan worden goedgekeurd. We geven u graag meer informatie.

Wat is mijn aandeel waard als ik uit Lumiwind uittreed?

U heeft recht op maximaal de vaste waarde van uw aandeel. Dit komt neer op 25 euro per aandeel. Eventuele de boekhoudkundige minwaarden worden hiermee verminderd.

Wat als ik vroegtijdig wens uit te treden?

Het bestuursorgaan kan geen uittreding goedkeuren voordat de aandeelhouder deze vijf jaar heeft aangehouden.

Klachten kunnen worden gemeld via lumiwind@cooperaties.been/of via de Consumentenombudsdienst.
Adres: North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 1, 1000 Brussel, België

Tel.: +32 2 702 52 00 
E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
Website: www.consumentenombudsdienst.be