Intekenen op Woning Pechverhelping

 1. Uw gegevens
 2. Uw product
 3. Bevestiging
 1. Uw gegevens

  Persoonlijke gegevens

  Het wijzigen van deze velden heeft alleen invloed op je communicatievoorkeuren voor Luminus Home Solutions. Om je contactvoorkeuren voor Luminus-energieproducten te wijzigen, ga je naar My Luminus.

  Facturatie / Interventie adres

  Belangrijkste kenmerken Woning Pechverhelping

  Een kapotte verwarming, lekkende of verstopte leidingen, een kortsluiting, glasbreuk, een lek in het dak… Plotse schade of pannes in je woning komen altijd ongelegen. Dankzij Woning Pechverhelping komt één van onze 300 techniekers je binnen 24u helpen. Hij bekijkt én herstelt het probleem voorlopig.

  Woning Pechverhelping is een Tak 18 (Bijstand) verzekeringsproduct van Axa, een Belgische verzekeringsmaatschappij, met een looptijd van één jaar, die stilzwijgend wordt verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar behoudens opzegging uiterlijk 3 maanden voor de vervaldag. Het Belgische recht is van toepassing.

  Woning Pechverhelping komt niet tussen voor:

  • de kosten die gemaakt werden door de Verzekeringsnemer voor interventies die niet door een Hersteller werden uitgevoerd;
  • de verplaatsingsonkosten van de Hersteller indien de Verzekerde Woning niet toegankelijk is op het afgesproken tijdstip; deze kosten zullen door AXA Assistance door gefactureerd worden aan de Verzekeringsnemer;
  • de kosten ten gevolge van normale ouderdomsverschijnselen, slijtage of verwering;
  • de normaal voorzienbare schadelijke gevolgen van een daad of een nalaten door de bewoner van de Verzekerde Woning en diens opzettelijke fout;
  • de kosten indien een duidelijk gebrek aan onderhoud van de Vaste Installatie of de Verzekerde Woning blijkt;
  • de kosten bij een probleem dat gekend was voor het afsluiten van de Overeenkomst;
  • de kosten van decoratieve aard;
  • de kosten aan een Vaste Installatie indien de Hersteller van mening is dat de interventie de waarde ervan overschrijdt, zonder afbreuk te doen aan het recht op tussenkomst om de Dringende situatie te stabiliseren;
  • de kosten, indien aan de Verzekerde Woning wijzigingen werden aangebracht waardoor de vaststelling van de oorzaken of de raming van de interventie moeilijk of onmogelijk gemaakt wordt;
  • de gebeurtenissen voortspruitend uit een oorlog, een algemene mobilisatie, een opeising van mensen of materiaal door de overheid, terrorisme of sabotage, of sociale conflicten;
  • de gevolgen van een aardbeving, een grondverschuiving, een overstroming of
   van elke andere natuurramp;
  • de gewaarborgde prestaties die niet kunnen verleend worden door overmacht of een beslissing van overheidswege;
  • de onderbreking of de uitschakeling van de gas-, elektriciteits- of watervoorziening te wijten aan het distributienet;
  • de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door vervuiling;
  • de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door of bestaat uit de verkeerde werking of een panne van een elektronisch circuit, een geïntegreerde schakeling, een microchip, een microprocessor, hardware, software, een computer, een telecommunicatietoestel of een soortgelijk systeem;
  • alle kosten waarvan niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst is voorzien dat zij ten laste worden genomen.

   Download hier de informatiefiche (IPID document) en neem dit aandachtig door voordat je je inschrijft op Woning Pechverhelping. In geval van klacht met betrekking tot de verzekeringsprestaties, kan de Verzekeringsnemer zich richten tot de Kwaliteitsdienst van AXA Assistance:

   De Verzekeringsnemer kan zich ook richten tot de Ombudsman verzekeringen:

 2. Uw product
 3. Bevestiging

Meer info nodig?

Stuur een e-mail naar 
homesolutions@luminus.be
of bel ons op
0800 80808

De voordelen van Woning Pechverhelping

 • Noodlijn 24u/24, 7d/7
 • Interventie binnen de 24u
 • Tot €400 interventiekosten
 • € 8,95 per maand