Intekenen op Ketel Garantie

 1. Uw gegevens
 2. Uw product
 3. Bevestiging
 1. Uw gegevens

  Persoonlijke gegevens

  Het wijzigen van deze velden heeft alleen invloed op je communicatievoorkeuren voor Luminus Home Solutions. Om je contactvoorkeuren voor Luminus-energieproducten te wijzigen, ga je naar My Luminus.

  Facturatie / Interventie adres

  Belangrijkste kenmerken Ketel Garantie

  Voor een vaste prijs van €155,4 per jaar (€12,95 per maand) herstelt Ketel Garantie binnen de 24 uur je centrale verwarmingsinstallatie als die hapert of kapot gaat.

  Ketel Garantie is een Tak 18 (Bijstand) verzekeringsproduct van Axa, een Belgische verzekeringsmaatschappij, met een looptijd van één jaar, die stilzwijgend wordt verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar behoudens opzegging uiterlijk 3 maanden voor de vervaldag. Het Belgische recht is van toepassing.

  Ketel Garantie komt niet tussen voor:

  • Het uitvallen van de Verwarmingsinstallatie door een onderbreking of uitschakeling van de gas –of elektriciteitsvoorziening te wijten aan het distributienet;
  • Verwarmingsinstallaties andere dan die waarbij de vertrekken worden verwarmd via een leidingstelsel met opgewarmd water dat via een olie –of gasgestookte centrale verwarmingsketel wordt aangevoerd;
  • Verwarmingsinstallaties die niet voldoen aan en/of niet werden geplaatst conform de toepasselijke technische en/of reglementaire normen;
  • Verwarminsinstallaties waarbij het reguliere onderhoud niet werd uitgevoerd en geen onderhoudsattest kan voorgelegd worden;
  • Herstellingen die dienen uitgevoerd te worden naar aanleiding van de uitvoering van het reguliere onderhoud;
  • De kosten die gemaakt werden door de Verzekeringsnemer voor interventies die niet door een Hersteller werden uitgevoerd;
  • De verplaatsingsonkosten van de Hersteller indien de Verzekerde Woning of de Verwarmingsinstallatie niet toegankelijk is op het afgesproken tijdstip; deze kosten zullen door AXA Assistance doorgefactureerd worden aan de Verzekeringsnemer;
  • De normaal voorzienbare schadelijke gevolgen van een daad of een nalaten door de bewoner van de Verzekerde Woning en diens opzettelijke fout;
  • De kosten indien een duidelijk gebrek aan onderhoud van de Verwarmingsinstallatie blijkt;
  • De kosten bij een probleem dat gekend was voor het afsluiten van de Overeenkomst;
  • De kosten van decoratieve aard;
  • De kosten, indien aan de Verwarmingsinstallatie wijzigingen werden aangebracht waardoor de vaststelling van de oorzaken of de raming van de interventie moeilijk of onmogelijk gemaakt wordt;
  • De gebeurtenissen voortspruitend uit een oorlog, een algemene mobilisatie, een opeising van mensen of materiaal door de overheid, terrorisme of sabotage, of sociale conflicten;
  • De gevolgen van een aardbeving, een grondverschuiving, een overstroming of van elke andere natuurramp;
  • De gewaarborgde prestaties die niet kunnen verleend worden door overmacht of een beslissing van overheidswege;
  • De schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt veroorzaakt door vervuiling;
  • De kosten ten gevolge van een duidelijk gebrek aan goed huisvaderschap (bv: niet ontluchte radiatoren, onvoldoende waterdruk op ketel, lege batterijen van thermostaat, lege mazoutketel,  … );
  • De kosten die gelinkt zijn aan een onderhoud en die op het moment van het onderhoud werden gemaakt;
  • Alle kosten waarvan niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst is voorzien dat zij ten laste worden genomen.

  Download hier de informatiefiche (IPID document) en neem dit aandachtig door voordat je je inschrijft op Ketel Garantie.

  In geval van klacht met betrekking tot de verzekeringsprestaties, kan de Verzekeringsnemer zich richten tot de Kwaliteitsdienst van AXA Assistance:

  De Verzekeringsnemer kan zich ook richten tot de Ombudsman verzekeringen:

 2. Uw product
 3. Bevestiging

Meer info nodig?

Stuur een e-mail naar 
homesolutions@luminus.be
of bel ons op
0800 80808

De voordelen van Ketel Garantie

 • Noodlijn 24u/24, 7d/7
 • Interventie binnen de 24u
 • Tot € 500 interventiekosten