U koos voor Privé

Tot welk type behoort uw onderneming?

Professional

Jaarlijkse uitgave
< € 10 000

Jaarlijks verbruik
Elektriciteit
< 100 MWh

Gas
< 100 MWh

Type meteropname
Jaargemeten

Selecteer

KMO

Jaarlijkse uitgave
€ 10 000 tot € 100 000

Jaarlijks verbruik
Elektriciteit
100 - 1 000 MWh

Gas
100 - 2 000 MWh

Type meteropname
Jaargemeten
Maandgemeten
Telegelezen

Selecteer

Grote onderneming

Jaarlijkse uitgave 
> € 100 000

Jaarlijks verbruik 
Elektriciteit
> 1 000 MWh
 
Gas 
> 2 000 MWh

Type meteropname
Jaargemeten 
Maandgemeten 
Telegelezen

Selecteer

Energieleverancier in België

Sociaal Tarief

Wat is "Sociaal tarief"?
Het sociaal tarief is afgestemd op het laagste tarief dat in de markt aangeboden wordt in het goedkoopste distributienetgebied.
Het sociaal tarief biedt de volgende voordelen:
 • geen vaste vergoeding
 • een vaste prijs per kWh (distributiekosten, transportkosten en meterhuur zijn inbegrepen)
 • De federale minister van Energie legt dit sociaal tarief vast en herziet het op 1 februari en op 1 augustus van elk jaar.

Wie heeft recht op het sociaal tarief?Het sociaal tarief wordt toegekend aan elke klant die kan bewijzen dat hijzelf of iedere persoon die op hetzelfde adres woont geniet van:


 • een leefloon, toegekend door het OCMW van zijn gemeente;
 • het gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
 • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
 • een tegemoetkoming aan gehandicapten ingevolge een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 65%;
 • een tegemoetkoming voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 %
 • een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten;
 • een integratietegemoetkoming aan gehandicapten behorende tot de categorie II, III, IV;
 • een tegemoetkoming voor hulp aan derden;
 • een financiële steun verstrekt door een OCMW aan een persoon die is ingeschreven in het vreemdelingenregister met een machtiging tot verblijf voor onbeperkte tijd en die omwille van zijn nationaliteit niet kan beschouwd worden als een gerechtigde op maatschappelijke integratie.

Het sociaal tarief kan eveneens toegekend worden aan personen die genieten van een tegemoetkoming toegekend door het OCMW in afwachting van het gewaarborgde inkomen voor bejaarden, een tegemoetkoming voor gehandicapten of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Wanneer wordt het sociaal tarief niet toegekend?Het sociaal tarief is niet van toepassing op:

 • tweede verblijfplaatsen;
 • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen;
 • professionele klanten;
 • occasionele klanten, tijdelijke aansluitingen.

Hoe gebeurt de toekenning van sociaal tarief?In de meeste gevallen wordt het sociaal tarief automatisch toegekend.
Er zijn evenwel 2 mogelijkheden:

1. U verkrijgt het sociaal tarief automatisch
Dit is de meest eenvoudige situatie omdat u niets moet doen. De automatische toekenning gebeurt via de FOD economie. Zij zorgen ervoor dat de leverancier op de hoogte wordt gebracht voor wie het sociaal tarief automatisch mag toegekend worden. 

2. U heeft recht op het sociaal tarief, maar u verkrijgt het niet automatisch
Voor de personen die recht hebben, maar waarvoor de FOD economie niet in staat is dit automatisch te verwerken zal er een attest overgemaakt worden aan de rechthebbende. In dit geval moet u het attest van de bevoegde instantie naar Luminus opsturen.

Hoe verkrijgt u het sociaal tarief als het u niet automatisch toegekend wordt?1. Vraag uw attest bij één van de volgende instanties:

FOD Sociale Zekerheid
Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel
Tel.: 0800/ 987 99 (gratis)
e-mail.: contactformulier op de website
website: http://handicap.fgov.be

Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)
Richt uw aanvraag aan uw plaatselijk OCMW

Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
Zuidertoren, 1060 Brussel
Tel. NL: 0800/502 46,
Tel. FR: 0800/502 56,
Tel. DUI: 0800/502 66
e-mail.: info@rvponp.fgov.be


2. Richt uw verzoek aan Luminus

Na ontvangst van uw attest volstaat het om het naar Luminus te sturen via de post:
Luminus – Sociaal tarief – PB48000
1000 Brussel 1

Zodra wij uw geldig attest ontvangen, kunt u van het sociaal tarief genieten, wat wij u schriftelijk zullen bevestigen.