We produceren elektriciteit en willen leider zijn in hernieuwbare energie en flexibiliteit.

Een nieuwe windmolen bij Novartis in Puurs-Sint-Amands

Luminus en Novartis hebben concrete plannen om langs de expresweg N16, op het terrein van Novartis, een windmolen te bouwen. En die plannen stellen we hier graag aan jou voor.

Waar komt de windmolen precies?

De windmolen komt op het terrein van Novartis. Een rand van de vijver wordt opgevuld om de windmolen te plaatsen en om nadien ook te dienen als extra ecologisch ingerichte parking. De molen bevindt zich op voldoende afstand van bewoning zodat de wettelijke normen inzake veiligheid, slagschaduw en geluid te allen tijde gegarandeerd zijn.

Welke windmolen?

De geplande windmolen is van het traag draaiende type met drie wieken. De windmolen heeft een volle
buismast. De tiphoogte van de windmolen zal ongeveer 200 meter bedragen, de wieklengte ongeveer 63 meter en de opbrengst ongeveer 7.000 megawattuur/jaar.

 1. Omdat windenergie niet gepaard gaat met vervuiling van lucht, water of bodem en dus goed is voor het milieu en onze gezondheid.
 2. Omdat windenergie ons meer onafhankelijk maakt van landen die fossiele brandstoffen produceren en zorgt voor extra tewerkstelling in eigen land.
 3. Omdat windenergie een onuitputbare energiebron is.
 4. Omdat windenergie niet bijdraagt aan de gevaarlijke klimaatverandering die verantwoordelijk is voor extreme droogtes, de stijging van de zeespiegel, extreme weersverschijnselen en het verdwijnen van biodiversiteit.

 

De locatie en het ontwerp van een windmolenpark moet aan strikte criteria voldoen:

 • windrijk
 • niet hinderend voor menselijke activiteiten
 • niet hinderend voor de luchtvaart
 • geen negatieve invloed op de biodiversiteit
 • vlot toegankelijk

De site van Novartis voldoet aan al deze criteria. De locatie van de windturbine is gelegen binnen een gewenste zone volgens het Vlaamse beleid:


 • Gelegen nabij grote of kenmerkende structuren, zoals hier de gewestweg N16 en de industriezone.
 • Bij voorkeur gelegen in of nabij bedrijventerreinen of industrie, zoals hier bij Novartis.
 • Zoveel mogelijk samen geplaatst, zoals hier bij de vier reeds bestaande windmolens.

De rand van de vijver zal opgevuld worden om de molen te kunnen plaatsen. Op de ontstane grond zullen niet alleen de windmolen en de toegangsweg een plek krijgen maar in de toekomst ook groene parkeerplaatsen als uitbreiding van de parkeercapaciteit, zo wordt de ingenomen ruimte optimaal benut. De vijver zelf wordt kleiner maar wel rijker aan natuur dan nu het geval is. Hij ondergaat een ware facelift. De oevers worden aangepast zodat ze zachter aflopen, beter voor planten en dieren. Er ontstaan plasdraszones met inheemse planten. Momenteel is de vijver voor de natuur een niet zo interessante plaats, maar dat zal dus veranderen.

Als de zon schijnt, werpt een windmolen een schaduw op de grond. Door het draaien van de wieken beweegt die schaduw, dit noemen we slagschaduw. Slagschaduw wordt door sommige mensen als storend ervaren. Daarom mag in Vlaanderen een woning maximaal 30 minuten per dag slagschaduw ondervinden en dit met een maximum van 8 uur per jaar. Of een bepaalde woning van één, twee of meer windmolens slagschaduw ondervindt, verandert niets aan deze maxima.

Omdat het besturingssysteem van een windmolen op elk moment weet wat de stand van de zon is alsook waar alle woningen zich rondom de windmolen bevinden, valt een windmolen automatisch stil van zodra de wettelijke normen overschreden dreigen te worden.

Het project is zo ontworpen dat steeds voldaan zal worden aan de wettelijke geluidsnormen. Het geluid van moderne windmolens is voornamelijk geluid afkomstig van de draaiende wieken door de lucht. Afhankelijk van specifieke weersomstandigheden en de afstand tot de windmolen kan dit geluid hoorbaar zijn. In de meeste gevallen zou de N16 of de wind die waait door takken en bladeren meer geluid maken dan de windmolen.

Veiligheid begint bij een zorgvuldig gekozen plek waar de windmolens worden geplaatst. Dit is in Puurs-Sint- Amands zonder meer het geval. Ook tijdens de uitbating wordt de veiligheid gewaarborgd. Dit gebeurt door specifieke apparatuur en sensoren en een uitgebreid onderhouds- én keuringsprogramma.

De windmolen zal gecertificeerd zijn volgens de geldende internationale IEC-normering. De windmolen wordt uitgerust met een ijsdetectiesysteem, bliksembeveiliging, een dubbel (aerodynamisch en mechanisch) remsysteem en een online controlesysteem waarmee de windturbine 24/7 gemonitord wordt.

Daarnaast is de windmolen voorzien van een onderhoudscontract vanuit de fabrikant, zij dienen een minimale beschikbaarheid te garanderen waardoor er veel preventief onderhoud zal gebeuren.

Een intens communicatie- en participatietraject

Informatie webinar op 14 mei 2020

Alle inwoners van Puurs-Sint-Amands werden uitgenodigd om onze plannen als eerste te horen tijdens een informatieve webinar waar ze al hun vragen konden stellen. Hierbij een overzicht van de meestgestelde vragen tijdens de twee webinars die werden georganiseerd

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 6 mei 2020 tot en met 4 juni 2020. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen het dossier raadplegen op de gemeente of online op het omgevingsloket, en kunnen er digitaal of schriftelijk bezwaren geformuleerd worden aan de gemeente die deze zal overmaken aan de vergunningverlenende overheid.

 • Raadplegen in het gemeentehuis: omwille van de corona-crisis kan je sinds 18 maart 2020 enkel in het gemeentehuis terecht nadat je een afspraak hebt gemaakt. Dit doe je via info@puursam.be of op 03 203 27 00. Meer informatie over hoe een openbaar onderzoek in Puurs-Sint-Amands wordt georganiseerd en verloopt kan je via deze link  terugvinden:
 • Raadplegen via het omgevingsloket kan via deze link, het referentienummer van het project is 202003958.

Individuele vragen

Inwoners met een individuele vraag naar aanleiding van de vergunningsaanvraag kunnen die vraag online of telefonisch doorgeven. Wie dit wil krijgt een persoonlijk antwoord per mail.

Tijdens de exploitatie

Tijdens de exploitatie zal Luminus een duidelijk contactpunt meedelen waarlangs klachten of opmerkingen geformuleerd kunnen worden. Het team van Luminus doet er alles aan om snel en adequaat te reageren op klachten.

Veel gestelde vragen en antwoorden

Op basis van de online infosessies en onze ervaring met andere windprojecten hebben we hieronder de meest
gestelde vragen en antwoorden voor je samengesteld: FAQ.

Luminus Klantenservice - Stel een vraag

Heb je nog vragen?

Ben je inwoner van Puurs-Sint-Amands en heb je een vraag waar je geen antwoord op kunt vinden op deze website? Geen probleem, laat dit ons weten en we doen er alles aan om jou voldoende te informeren. Vul het invulformulier in.
Klik hier voor het invulformulier