Lumiwind

Samen voor een CO2-neutraal klimaat.
Ik ben geïnteresseerd

Reclame

Waarschuwing - Reclame in de zin van Verordening (EU) 2017/1129

Elke beslissing om te investeren in Aangeboden Aandelen moet worden gebaseerd op de overweging van het Prospectus (met inbegrip van enige documenten daarin geïncorporeerd per referentie) in zijn geheel door de belegger. Het Prospectus van datum 29 juni 2021 werd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) goedgekeurd op 29 juni 2021. De goedkeuring van het Prospectus door de FSMA mag niet worden beschouwd als een aanprijzing van de aangeboden effecten. De website is enkel voor informatieve doeleinden en moet gelezen worden samen met de risico’s, voorwaarden, beperkingen en waarschuwingen vervat in het prospectus. Elke belegger die geïnteresseerd zou zijn in het investeren in de Aangeboden Aandelen moet nagaan of dergelijke investeren passend is voor hem/haar. De beleggers moeten zelf beoordelen, samen met hun eigen adviseurs indien nodig, of de Aangeboden Aandelen passend zijn voor hen, gelet op hun persoonlijke inkomsten en financiële situatie. In geval van twijfel over het risico verbonden aan het aankopen van de Aangeboden Aandelen, moeten beleggers zich onthouden van beleggingen in de Aangeboden Aandelen. NIET VOOR VRIJGAVE, VERSPREIDING OF PUBLICATIE, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, IN ENIG RECHTSGEBIED ANDERE DAN BELGIË.

Lumiwind: Samen voor een CO2-neutraal klimaat

Lumiwind werd opgericht als coöperatieve vennootschap om particulieren en bedrijven de mogelijkheid te geven aandeelhouder te worden voor hernieuwbare energieprojecten, en te delen in de mogelijke opbrengsten. De doelstelling is om hernieuwbare energieprojecten en een duurzaam energiegebruik te promoten in Vlaanderen en Wallonië.

De klimaatverandering vormt namelijk een grote uitdaging voor ons allemaal. Alle kleine beetjes helpen, vandaar dat wij ons hier via Lumiwind heel bewust samen met jullie voor willen engageren.

Als aandeelhouder van de coöperatieve Lumiwind investeer je mee in windenergie. Investeren in aandelen houdt echter ook risico’s in.

Windenergie, investeer mee in de toekomst

Luminus is in België de grootste producent van windenergie op het land (bron: marktonderzoeksrapport, 05/02/2021, door PricewaterhouseCoopers)Hier leest u meer over onze windparken en windenergie. Via de coöperatieve Lumiwind kunt u als particulier of bedrijf mee investeren in projecten voor duurzame energie in Vlaanderen en Wallonië.

Duurzaam beleggen en een mogelijk dividend tot 4%

Duurzame energie is goed voor het klimaat maar beleggen in duurzame energie kan ook winstgevend zijn. Bovendien beleg je al vanaf € 25 en maximaal € 10.000 per aanbieding. Lumiwind is dus voor iedereen toegankelijk, zowel voor particulieren als bedrijven. 

Lumiwind mikt op het uitkeren van een gemiddeld jaarlijks brutodividend van 4% op de inschrijvingswaarde*. Dit bruto-dividend is afhankelijk van de financiële resultaten van de activa verbonden aan de aandelen van soort B2, die bij hun uitgifte uitdrukkelijk werden verbonden aan de overeenkomst tot aankoop van contractuele opbrengstrechten en exploitatie van windturbines en levering van elektriciteit met Luminus van 25 juni 2021, waardoor houders van deze aandelen recht hebben om voor de andere aandeelhouders (preferentieel) een dividend te ontvangen dat betrekking heeft op de nettowinst die voortvloeit uit deze overeenkomst, indien tot een dividend wordt besloten door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Elke belegging in aandelen houdt echter risico’s in. Lees dus eerst aandachtig de prospectus alvorens in te schrijven.

*Het nettodividend kan worden beïnvloed door de eventuele kosten en fiscale lasten ten laste van de investeerders. Er zijn geen instap- of uitstapkosten, maar het dividend zal onderworpen zijn aan de roerende voorheffing van 30% op dividenden. Deze kosten en fiscale lasten zijn niet inbegrepen in de berekening van het rendement. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en kan in de toekomst wijzigen.

Waarom duurzaam beleggen in Lumiwind?

Wil je uitzicht op een dividend maar wil je ook investeren in een beter klimaat? Dan is duurzaam beleggen in de coöperatie Lumiwind zeker een goede keuze voor jou.

  • Duurzaam: Je belegging gaat volledig naar Lumiwind voor de investering in windenergie en andere vormen van duurzame energie.
  • Toegankelijk: Voor 25 euro heb je al een aandeel Lumiwind. Je kunt maximaal voor 10.000 euro aandelen per aanbieding kopen.
  • Productiecapaciteit: Je mogelijke rendement is gebaseerd op de productiecapaciteit en niet op de effectieve productie.

Naast de voordelen zijn er ook risico’s verbonden aan de aandelen, risico’s verbonden aan de vennootschap en haar activiteiten en risico’s verbonden aan de sector van (hernieuwbare) energie. 

Lees hiervoor aandachtig het prospectus

De Belgische windturbines van Lumiwind

Lumiwind heeft in België belangen in verschillende windparken. Deze beschikken elk over de vereiste uitbatingsvergunningen. Meer bijzonderheden over deze windparken vindt u hieronder.
Lumiwind - De Belgische windturbines: Fernelmont.

Fernelmont 2

Het windmolenpark Fernelmont 2 ligt verspreid over beide kanten van de E42 in Marchovelette (Namen). Sinds 2019 vind je er drie windturbines van Luminus, van elk 150 meter hoog en elk met een vermogen van 3,45 MW. De windturbines produceren 19.500 MWh per jaar. Dit komt overeen met het verbruik van meer dan 5.500 gezinnen. De drie windturbines besparen samen ongeveer 5.500 ton CO2 uit, in vergelijking met een klassieke elektriciteitscentrale.
Lumiwind - De Belgische windturbines: Turnhout.

Turnhout

De vijf windturbines van Luminus in Turnhout bevinden zich in de industriezone Veedijk. Ze hebben een tiphoogte van 149 meter en hebben elk een vermogen van 2,3 MW. Ze produceren samen jaarlijks 21.000 MWh hernieuwbare energie. Dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 6.000 gezinnen. De lokaal geproduceerde energie wordt voor ongeveer 20% verbruikt door de lokale industrie. Dankzij dit windproject in Turnhout besparen we bijna 6.000 ton CO2-uitstoot per jaar!   
Lumiwind - De Belgische windturbines: Zelzate.

Zelzate

Het windturbinepark van Zelzate is in 2021 aangelegd aan de Karnemelkstraat 2 in 9060 Zelzate. De twee windturbines van 3,45 MW produceren 14.000 MWh per jaar ofwel het verbruik van meer dan 3500 huishoudens. Samen verminderen ze de CO2-uitstoot met ongeveer 3555 ton per jaar.
Lumiwind - De Belgische windturbines: Eeklo.

Eeklo

Het windturbinepark van Eeklo is sinds 2019 gevestigd aan de Peperstraat/Bus in 9900 Eeklo. De zeven windturbines met een vermogen van 2 tot 2,05 MW produceren 35.000 MWh per jaar. Dit stemt overeen met het verbruik van meer dan 10.000 huishoudens. De totale CO2-vermindering is ongeveer 8880 ton per jaar.
Lumiwind - De Belgische windturbines: Heron.

Heron

Het windturbinepark van Heron is momenteel in aanbouw aan de Rue de Carmont in 4218 Heron. De drie windturbines met een vermogen van 4,2 MW produceren 26.500 MWh per jaar, wat overeenkomt met het verbruik van meer dan 6700 huishoudens. Samen maken ze een vermindering van de CO2-uitstoot met ongeveer 6725 ton per jaar mogelijk.
Lumiwind - De Belgische windturbines: Alken.

Alken

Het windturbinepark van Alken is sinds 2020 operationeel aan de Wolfstraat in 3570 Alken. De twee windturbines van 3,45 MW produceren 14.000 MWh per jaar. Dit is het verbruik van meer dan 3500 huishoudens en betekent een totale vermindering van de CO2-uitstoot met ongeveer 3555 ton per jaar.
Lumiwind | Duurzaam beleggen levert ook meer dividend op

Exclusiviteitsrecht - Aanbieding van Lumiwind Aandelen van soort B2

Overeenkomstig het gedachtegoed van de coöperatieve structuur, worden er geen voorkeurrechten toegekend in het kader van deze Aanbieding, doch wordt wel een exclusiviteitsrecht toegekend aan omwonenden van de betrokken projecten (uit de gemeentes Zelzate, Eeklo, Héron en Alken, met respectievelijke postcodes 9060, 9900, 4218, 3570) om in te schrijven gedurende een periode van 15/07/2021 tot 01/08/2021. Omwonenden kunnen van 15 juli 2021 tot 1 augustus 2021 op basis van een exclusiviteitsrecht inschrijven op de Lumiwind aandelen van soort B2. Vanaf 2 augustus 2021 tot 28 juni 2022 kan het grote publiek inschrijven op de Lumiwind Aandelen van soort B2.

Voor het overige is er geen andere toewijzing voorzien dan de toewijzing volgens de volgorde van intekening (first come, first served). Er is geen beperking op het percentage aan Aangeboden Aandelen dat kan worden verworven door de omwonenden tijdens deze periode, maar elke kandidaat-aandeelhouder kan slechts maximaal 400 Aangeboden Aandelen verwerven.

Waarschuwing

Een belegging in de Aangeboden Aandelen houdt substantiële risico's en onzekerheden in. Potentiële beleggers moeten het gehele Prospectus lezen en in het bijzonder het hoofdstuk "Risicofactoren" vanaf pagina 28 raadplegen voor een bespreking van bepaalde factoren die in acht moeten worden genomen in verband met een belegging in de Aangeboden Aandelen. Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in de Aangeboden Aandelen te dragen en om een volledig of gedeeltelijk verlies van hun belegging te ondergaan.

Lumiwind is een startende onderneming, waarvoor slechts beperkte historische financiële informatie beschikbaar is. Luminus en Lumiwind zijn verbonden vennootschappen, waardoor een verhoogd risico op belangenconflicten in hoofde van de leden van de Raad van Bestuur bestaat, aangezien de meerderheid van deze leden worden voorgedragen voor benoeming door de houders van Aandelen van soort A (zijnde Luminus en met Luminus verbonden vennootschappen).

Louter functionele belangenconflicten (die bestaan omwille van het feit dat een bestuurder zowel een functie heeft binnen de Vennootschap als binnen Luminus), zonder dat er sprake is van een tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard, worden niet gevat onder de procedures die de Vennootschap toepast. Dit is bijzonder relevant voor de houders van Aangeboden Aandelen wanneer de Raad van Bestuur een beslissing dient te nemen over Opbrengstrechten, Exploitatie en Leveringsovereenkomst 2021, waaraan de Aandelen van soort B2 (de Aangeboden Aandelen) bij hun uitgifte werden verbonden (zoals een heronderhandeling van de voorwaarden of beëindiging van deze overeenkomst).

De beëindiging van rechtswege of het verval van de Opbrengstrechten, Exploitatie en Leveringsovereenkomst 2021 (bijvoorbeeld naar aanleiding van een geval van overmacht) vormt een mogelijke grond voor gehele uitsluiting, hetgeen wezenlijke financiële gevolgen voor beleggers met zich mee kan brengen (in het geval wordt overgegaan tot uitsluiting, alsook in het geval waarin niet wordt overgegaan tot uitsluiting en de belegger aandeelhouder van de Vennootschap blijft). Uittreding of gedeeltelijke terugname van Aandelen, alsook de overdracht en overgang van Aandelen is pas mogelijk voor die Aandelen die de aandeelhouder minstens vijf jaar heeft aangehouden.

Ingeval van uitsluiting of uittreding/gedeeltelijke terugname van Aandelen, zal de aandeelhouder recht hebben op maximaal de nominale waarde van zijn Aandeel, of minder, indien de boekwaarde van het eigen vermogen per aandeel (op basis van de goedgekeurde balans van het boekjaar waarin de uittreding/uitsluiting uitwerking heeft gekregen) lager is dan de nominale waarde ervan. De betrokken aandeelhouder kan geen aanspraak maken op de reserves van de Vennootschap, maar zal nog recht hebben op het aan de desbetreffende Aandelen verbonden recht op dividend met betrekking tot het boekjaar van uitsluiting/uittreding, pro rata berekend tot op datum van uittreding/uitsluiting. Door het vastleggen van het scheidingsaandeel, heeft de aandeelhouder recht op niet meer dan de nominale waarde van de Aandelen, zonder dat de aandeelhouder meerwaarden.

Documenten te downloaden

Contacteer ons

Tel: 02/205 17 25
Email: lumiwind@cooperaties.be