Terugbetaling en verkoop van aandelen

Wat moet ik doen als ik na 5 jaar wens uit te treden (met alle of een deel van mijn aandelen)?

Na afloop van het 5e jaar en slechts in de eerste helft van het boekjaar kunt u uittreden mits een vooropzeg van één maand via elektronisch verzoek tot terugbetaling gericht aan de Raad van Bestuur van Luminus Wind Together CVBA. Dit verzoek moet ons bereiken uiterlijk op 31 mei van het lopende jaar. Voor aandelen die u in 2016 koopt, kunt u de terugbetaling ten vroegste aanvragen tussen 1 januari 2021 (na afloop van het 5e jaar) en 31 mei 2021.

 

Ik heb mijn aandelen na 5 jaar niet teruggevraagd. Moet ik nu weer 5 jaar wachten om te kunnen uittreden?

Nee, nadat de termijn van 5 jaar is verstreken, hebt u jaarlijks de kans om uit te treden. Een aanvraag tot uittreding moet wel gebeuren voor 31 mei.

 

Wat is de waarde van uw aandeel als u het terug verkoopt?

Wanneer u uw aand(e)l(en) terugneemt uit de coöperatie, hebt u recht op (maximaal) de nominale waarde van uw aand(e)l(en), dus 125 euro/aandeel, desgevallend verminderd met de boekhoudkundige minwaarde (op basis van de goedgekeurde balans van het lopende boekjaar).

 

Wat moet ik doen als ik na 5 jaar niet wens uit te treden, maar mijn aandelen wil behouden?

In dat geval hoeft u niets te ondernemen.

 

Wat gebeurt er bij overlijden?

Bij overlijden worden de aandelen vervroegd terugbetaald. Het uitgekeerde bedrag gaat naar de erfgenamen. Er is nog een tweede optie : als de erfgenamen daarom verzoeken, kunnen de aandelen worden overgeschreven naar een aangeduide erfgenaam.